Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Leden 20095 stupňů kolapsu

30. ledna 2009 v 19:44 Dokumenty
Pět stupňů kolapsu
Následující text je pokusem o stručný souhrn myšlenek Dmitrije Orlova. Dmitrij Orlov (*1963) je softwarový inženýr, působící v oborech fyziky vysokých energií a internetové bezpečnosti a také v neposlední řadě jako aktivista hnutí ropného zlomu. Narodil se v sovětském Leningradu (dnes ruský Sankt Petěrburg), odkud se jako dvanáctiletý odstěhoval do USA a do SSSR/Ruska se vracel na dlouhodobé pobyty v době nejhlubší krize na přelomu 80. a 90. let. Své zkušenosti z rozpadu sovětského impéria se pokusil zobecnit ve formě tezí o pěti stupních kolapsu průmyslové civilizace. Domnívá se, že podobný proces jako v bývalém SSSR nyní probíhá v USA. Současnou finanční krizi považuje za první stupeň kolapsu americké společnosti, který předpověděl už v roce 2006. Ve své knize Reinventing Collapse: Soviet Example and American Prospects (Znovuvynalézání kolapsu: Sovětský příklad a americké vyhlídky, ISBN 9780865716063) vyjadřuje přesvědčení, že Rusové byli na zhroucení sovětského impéria ve své době mnohem lépe připraveni, než jsou současní Američané na kolaps svého státu a že pro řadové občany USA bude rozklad současné podoby jejich společnosti mnohem bolestnější a bude mít pro ně i svět dalekosáhlejší důsledky, než měl svého času rozpad SSSR.
Elisabeth Kübler-Rossová popsala pět stupňů průběhu osobních tragédií člověka včetně vyrovnávání se s vlastní smrtí jako popření, zlost, smlouvání, depresi a přijetí. Někteří myslitelé a aktivisté jako James Howard Kunstler nebo John Michaeal Greer si všimli, že tento model až překvapivě dobře vyhovuje způsobu, jakým se společnost (nebo aspoň její informovanější a dosud myslící části či jednotlivci) vyrovnává s nevyhnutelností nastávající budoucnosti v situaci, kdy instituce a systémy zajišťující život jsou podkopány kombinací vyčerpání zdrojů, katastrofálních klimatických změn a politické impotence. O jemnější struktuře nadcházejících změn však bylo dosud málo řečeno. Můžeme najít široké spektrum přístupů od "kruté a dlouhodobé recese" finančních a ekonomických "odborníků" přes Kunstlerovu "Dlouhou nouzi" až po teorii Josepha Taintera o nutném zhroucení každé civilizace po dosažení určité míry její složitosti…………………….

Řízená demolice WTC 11 - potvrzena vědci USA

25. ledna 2009 v 23:13 Dokumenty

Řízená demolice WTC 11. září 2001 v New Yorku potvrzena vědci USA

Rubrika: Konspirace, terorismus (01.12.2008, 1684 přečtení)

Dr. Ed Ward je autorem zprávy o přítomnosti izotopu vodíku - tritia v prostoru WTC v New Yorku po 11. září 2001. Sepsal ji na základě analýz vzorků vody odebraných v odpadním kanále pracovníky Národní laboratoře Ernesta Orlanda Lawrence v Berkeley. První vzorek z 13. září 2001 vykázal hodnotu 0,174 nCi/l (nano curie na litr) vody, ale další vzorek od budovy 6 měl již hodnotu podstatně vyšší - 3,53 nCi/l a to i přesto, že byl odebrán až 21. září, tedy s odstupem 10 dnů po ředění 16-ti miliony litrů vody, kdy tři dny hustě pršelo, a po omývání konstrukcí 120-ti milióny litrů vody a dalšími litry z mlhy nad spáleništěm, která vznikla ihned po kolapsu obou věží. Hodnota tritia od budovy 6 je 27krát vyšší, než jaká je přirozená úroveň (0,13 nCi/l). Přímo na zbořeništi obou věží byl naměřen údaj dokonce 20krát vyšší. Nebyl dodržen ani časový postup při odběrech. Oznámení o aktivitě tritia bylo uváděno třikrát a vždy se zcela odlišnými odchylkami (0,074; 0,74; 74), což svědčí buď o velmi nekvalitní práci nebo o úmyslu. [1]

Tato veřejně přístupná zpráva byla údajně vypracovaná pro potřeby vlády USA. Průzkum sponzorovaly Národní ústavy zdraví (National Institutes of Health). Práce Národní laboratoře (dohlíželi prof. Steven Jones s dr. Wardem) byla postoupena Konferenci americké národní chemické společnosti (American Chemical Society National Meeting), která 7.4 - 11.4 2001 potvrdila, že v prostorách WTC byla po 11. září 2001 naměřena zvýšená hodnota tritia, druhého izotopu vodíku - 3,53 nCi/litr vody! [2]

Zmiňované tritium je plynný, bezbarvý a radioaktivní izotop vodíku, jehož jediný gram obsahuje 104 curie (jednotka radioaktivity). Jediné curie je aktivita zářiče, kdy dochází k 3,7x10 miliard rozpadů za sekundu. Zvýšená radioaktivita narušuje odesílání signálu bolesti v lidském těle do mozku. Dr. Ward uvádí ve WTC 48 000 curie. Paprsky alfa v délce 1 mikrometru ohrožují lidské tělo pouze slabým ozářením, porušením oděvu, ale vdechnutím způsobují rakovinu plicního laloku, šedý zákal, leukémii, neurosvalové dysfunkce, nestálost genů, poškození buněk s náchylností k většímu poškození od jiných chemikálií. Dr. Cahill dokázal svými výzkumy po 11. září, že nejjemnější částečky alfa paprsků mohou procházet filtry záchranářů, kteří je většinou ani neměli. [3]

Paprsky beta, vyzářené z tritia, jejíž střední částice měly energii 5,7 keV, získaly rozložené štěpením již 18,6 keV. Těmito částicemi jsou porovnávány nukleární fyzikální experimenty. Vystupňování energie beta částicemi způsobilo vyvrhování dosud nerozdrcených částí konstrukce (na videu). Beta paprsky jsou indikátorem pro zjištění radioaktivity prvku v biologickém průzkumu po destilaci tritiové vody. Jsou dobře zjistitelné. V kapslích obklopených fluorescenční směsí (např. sulfid zinku), umožňuje tritium signální osvětlení bez dodávky elektřiny. [4]

Tritium s poločasem rozpadu 12,32 roku se v přírodě vyskytuje vzácné. Je produkováno kosmickým zářením a v horních vrstvách atmosféry se slučuje s kyslíkem a na zemský povrch se dostává s dešťovou vodou, ovšem jen ve velmi malé koncentraci. Více tritia se vyrábí v reaktorech CANDU bombardováním lithia-6 [ 6Li(n, a) 3H] s neutrony. Vzniká také jako vedlejší produkt v těžkovodním reaktoru pohybem moderátoru, když neutrony dopadnou na přítomné deuterium.

Tritium může být shromážďováno a převáženo jako plyn a kovový vodík (např. titan) uzavřený v křemičité schránce (hydratovaný hliníkový silikát s jednotnou velikostí mezer v krystalické struktuře). Transportován je v ocelovém válci bez mikroskopických vad s limitem obsahu do 5,6 x 107 Gbq (1,5 Mci) tritiového plynu, je konstruován tak, aby odolal dodatečnému stupňování tlaku vyvíjenému rozkladem beta částic. [4]

Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože. Vzniká pouze výbuchem a také v reaktorech. Jako rozbuška se používá plutonium obklopené deuteriem. Zapalovačem bývá klasická konvenční výbušnina (ve WTC červená rtuť). Neutrony vzniknuvší při explozi přemění část deuteria na tritium, čímž se zažehne termonukleární reakce. Tato forma není závislá na kritickém množství a lze ji téměř do nekonečna zmenšovat. Mohou být velikosti třešně s typickou fúzí energetického vzorku. Na zbořeništi se našly poloroztavené skleněné obaly. Toto vše je známo od dr.Warda, který tyto informace poskytl vládě, ale také je zveřejnil s označením typu zbraně a domácím původu (USA). [5]

Důkazem je též EMP (elektromagnetický pulz) s Comptonovým efektem na celý dolní Manhattan, což potvrdilo seismické pracoviště Lamont Doherty v Palisades 34 km severně od WTC v NY. Také Ted Teitmayer prokázal pomocí snímků satelitu Lidar teplotní záblesk a použití mikronukleárního zařízení. Důkazem jsou spálená auta v okolí WTC, ale i zničení celé rozvodné sítě v dolním Manhattanu, což byl problém, který přetrval až do 15. prosince. [6] [7]

Zajímavý je souběh nárazů letadel, EMP a pozoruhodná koordinace obou - asi počítačem!

• WTC1 - náraz letadla AAFIT 11 - 8 hod.;46 min.;40 vteřin
- Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 8 hod.;46 min.;26 vteřin
• WTC2 - náraz letadla UAFIT 175 - 9 hod.;03 min.;11 vteřin
- Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 9 hod.;02 min.;54 vteřin
[8]

Energetické rozdělení mikronukleárního zařízení bylo velice efektivní, 80% je v neutronech (17,6 MeV) a tepelném záření (vřelá ocel podpůrných sloupů byla roztavena do výšky 80 m), 15% energie připadá na tlakovou vlnu a zbylých 5% na různé formy záření, jež odejdou s větrem a zrychleně vodou a s kyslíkem. Zajímavý je typicky načervenalý kouř při testech nukleárních zbraní s červenou rtutí, což bylo srovnatelné při kolapsu WTC, avšak těsně po nárazu letadel mohlo dýmit předem navezené dřevěné uhlí. [1]

Podivuhodné výzkumy na Vysoké škole protipožární (Fire Protection Engineering, Worcester Polytechnic Institute), které vedl inženýr Jonathan Barnett, dokázaly spojit dva úkoly - použít palivo z letadel na přeměnu betonových i ocelových trosek na prach a písek (dle dr.Cahilla) i vzbudit dojem světové veřejnosti o jeho nezastupitelnosti pro kolaps věží. Asi 40 000 litrů leteckého paliva z každého letadla dopadlo výtahovými šachtami do suterénu, kde bylo zapáleno prvním mikrovýbuchem, vytvořilo ohromnou ohnivou kouli, žárem i ohromujícím burácením potom zahubilo mnoho prchajících, vyděšených a divoce gestikulujících lidí (popsal vrátný severní věže, když se šel podívat před budovu na důvod podivného hřmotu pocházejícího od nárazu Boeingu 757). Úkolem žáků bylo vypočítat potřebné množství kyslíku pro vznik výše popsané ohnivé koule i nezbytného paliva, jeho toky a úloha dřevěného uhlí pro vzplanutí. Inženýr Jonathan Barnett připravoval celou škálu postupů na cvičné budově, ale už nestihl provést kompletní test pro pevně stanovený termín útoku. Po zřícení věží byl velmi překvapen doplňováním výzbroje proti možné kontaminaci u lidí odvážejících lidské pozůstatky. Uvědomil si, že on nepatří mezi ty, kterým byla svěřena celá pravda a nebyl informován o použití zbraně, která toto způsobila. Ihned odjel do svého bydliště, kde provedl nutné omytí celého bytu vodou tak, jak to prováděli pracovníci britské firmy AMEC v prostoru WTC. (Dle Joan Killough-Millera.) [9]

FEMA, instituce zabývající se vyšetřováním podobných událostí, pověřila dr. Williama Deagleho výběrem vhodných odborníků v oborech, které se dají předpokládat pro zkoumání zbořeniště WTC. Sám patří mezi nejpřednější experty pro řešení podobných situací. Měl zkušenosti s operacemi s globalistickými plány přes vládní agenturu "Nový svět v nepořádku" (New World Disorder); byl výchozím vyšetřovatelem pro Speciální právní muniční tým, Operaci Dark Winter a Top Off Bioware Simulations aj. Vybrané odborníky vyškolil, vybavil pověřovacími listinami a zasvětil do řízení dalších pracovníků znalostmi a důvěryhodnými adresami. (Napsal Ed Ward.) [6]

1. Prof. Steven Jones, americký fyzik a filozof, vedl výzkum na lineárním urychlovači ve Stanfordu na Cornellově univerzitě a v Los Alamos fyziku lehkých elementárních částic. Měl zhodnotit vliv vysokých teplot na fyzické změny materiálů a ocelových podpěrných sloupů na WTC. Dohlížel s dr. Wardem na odběry vzorků a na jejich vyhodnocování. Dokázal, že byly použity termitové nálože. V okolí věží i v okolních domech našel v prachu milimetrové manganové kuličky vytvořené obrovskou teplotou. Je zakladatelem společnosti "Vědci pro pravdu a spravedlnost o 11. září" (Scholars for 9/11 Truth & Justice). [10], [11]

2. Tým fyziků z univerzity Brighama Younga (Brigham Young University, BYU), zjistil, že v nejnižších podlažích dosahovala teplota 1093°C po celých pět následujících dnů po zřícení budov. Na místě identifikoval přítomnost termátu a prokázal perforaci a síru na ocelových sloupech. Této skupině i profesoru Jonesovi byl nabídnut grant, jestliže zanechají výzkumů na WTC. Všichni odmítli a své poznatky zveřejnili. (Zaznamenal Jacob Hamblin. [12]

3. Dr. Thomas Cahill, profesor atmosférické fyziky, poukázal na totální přeměnu trosek WTC pomocí penetrace suterénů chlorovou emulzí. Po prvním mikronukleárním výbuchu vznikl působením vysoké teploty dioxin, který po tři měsíce působil na trosky budov. Cahill dokládá, že byly po celou dobu velice horké a mohly by zapálit papír. Dr. Levin tvrdí, že po dobu prvních tří měsíců byl ze spáleniště slyšet neurčitý pohyb a zvuk! [13]

Nejmenovaný finský vojenský odborník, který se v minulosti podílel na podobném projektu, popsal mnohé nejasnosti kolem toho, co následovalo po použití mikronukleárního zařízení ve WTC 11. září. První výbuch, který byl elektronicky odpálen v nejhlubším suterénu souběžně s leteckým úderem, vyvolal teplotu minimálně 10 milionů °C. Tato energie rožhavila celou konstrukci a zahřála vodu na 25-ti násobek původního objemu. Vzniklá pára postupovala nahoru se rozšiřujícím koridorem a na své cestě drtila vše na částečky o velikosti 70-300 mikronů. (Ještě po pěti letech se na střeše Deutsche Bank našli centimetrové kosti z lidských obětí.) [14]

Koridor stoupající páry pronikl až k vnějšímu okraji věže a začal obrovskou silou, trojnásobně zvýšenou štěpením beta částic, vyvrhovat i to, co do té doby tlak páry rozdrtit nedokázal, přestože počáteční příval neutronů 17,6 MeV, umožněný reakcí červené rtuti, byl obrovský, protože její úder vzedmutím dokáže vyrazit z jader většinu elektronů.

U vnějšího okraje - na úrovni podlaží, jež byly ve stejné chvíli odrhávány termátovými náložemi obsahujícími síru (2500°C během vteřiny) - byly vyvrženy i velké kusy oceli, mezi nimi i jeden 270-tunový kolos, jenž dvojnásobně převyšoval hmotnost Boeingu a letěl vzduchem 120 metrů, než se hluboko zaryl do fasády World Financial Center (WFC).

Části ocelové konstrukce byly buď vyvrženy do vzdálenosti 60 až 175 metrů, nebo byly taveny teplotou převyšující 1585°C (pod troskami vznikala jezera hořící minimálně 5 dní, v tekutém stavu byly 21 dnů). Vyšší teplota přeměnila ocel v páru a potom v déšť. Také hliník se tavil ještě pět dní. Hnědé odstíny mraků způsobené jadernými reakcemi se změnily na bílé vypařováním vody z věží i z vylitých 200 000 litrů z nádrží na střeše, ale i hustým třídenním deštěm. Načervenalá barva byla vyvolána červenou rtutí a volnými neutrony.[15]

Zřícení budovy způsobil druhý mikronukleární výbuch, který musel roztavit především silnostěnné ocelové sloupy v jádře i na obvodu. Urychlení desetivteřinového pádu věže napomohly termitové nálože s trhací silou 200 tun na 1 centimetr, které byly umístěné lineárně a exploze směřovaly šikmo rychlostí 8 km/s. Nálože byly nejdříve radiem odblokovány a poté postupně elektronicky odpalovány (jak dosvědčují záchranáři na videozáznamech) z nízko letícího objektu (na fasádě WTC byl viděn stín). Při pozorném zkoumání videa je před nárazem letadla vidět bílý záblesk svědčící o použití prorážející protibunkrové výbušniny. Dalším úkolem exploze bylo stabilizovat odklánějící se horní patra jejich totálním rozdrcením. [16]

Instalace deseti tisíc termitových náloží na jednu věž probíhala v utajení (v době pracovního volna, dovolených aj.), protože záměrem iniciátorů nebylo jen zničení budovy, ale i usmrcení lidí, kteří věděli o dokumentech prokazujících nezákonné machinace zde sídlících firem (Mobil Ropa and James Giffen; Alan Greespen, Morgan & Company, Goldman Sachs - stanovování cen zlata). Mnohé prchající úředníky však pohltila obrovská burácející ohnivá koule vzniklá ze stékajícího leteckého paliva Boeingu, což viděl vrátný vyběhnuvší se podívat před budovu. Chtěl zjistit, co bylo příčinou otřesů.

Phil Schneider, inženýr specializovaný na tajné vojenské objekty, geolog a specialista na konvenční výbušniny, měl plnou důvěru vlády a prezidenta USA. Za své mlčení dostal 1 milion dolarů. Na vojenské základně, kde byl nucen pobývat, si zapamatoval speciální identifikaci zařízení, které potom rozpoznal v suterénu WTC před prvním pokusem o stržení v roce 1993, kam byl také přizván na posouzení. Protože pomáhal fotografovi zachytit hrozné následky účinků této zbraně, kde ocel byla obnažena a vytažena ven z železobetonu, začal se zajímat o původu a nezákonném monitorování Izraelci z Diamony. Začal upozorňovat veřejnost na následky svými videonahrávkami a fotografiemi, napsal i knihy. Celých devět měsíců posluchačům sděloval, že armáda je neseriozní, bez kontrol a tím ničí ústavní demokracii. Musel vrátit záruku mlčenlivosti. Pořídil si ochranku, která mu pomohla přežít více než deset pokusů o zabití. Tím, že takto informoval veřejnost, zabránil FBI ve vraždění záchranářů - případných svědků. Své poznámky se pokusil publikovat, chtěl varovat všechny Američany. Tým bezpečnostních služeb ho usmrtil v lednu 1996. Nikomu již nebylo dovoleno vidět jeho tělo, ani nejbližším příbuzným. [8]

Také informátor FBI a bývalý egyptský důstojník Emad A. Salem (43 let) dostal 1 milion dolarů, aby naučil arabské teroristy použít zmiňované zařízení před jeho první aktivací v roce 1993, ale demolice se nepodařila pro malý výkon kompletu, zahynulo 6 lidí a 1000 jich bylo zraněno.

V době útoku 11. září 2001 probíhalo v této oblasti nejméně 10 vojenských cvičení! Všechna letadla monitoroval létající bezpilotní robotický systém Global Hawk (Globální sokol), ale nabízí se otázka, proč v téže době letící letadla "teroristů" nerozpoznal? Tyto dopravní prostředky byly vybaveny nejmodernější technologií, majitelem letecké společnosti byl Jeb Bush, z jím spoluvlastněných letišť stroje startovaly. Letadla ovšem vysílala potřebné kódy, takže je robotický systém nevnímal jako hrozbu a neinformoval o nich NORAD, který by jinak vyhlásil poplach. [17]

Takto si počínala skupina lidí, které byla ve volbách svěřena vláda nad osudem normálních lidí. Aby byli perfektní, použili taktiku z Evropy roku 1933, kdy bylo spálení Říšského sněmu připisováno bulharským komunistům. Jak je to snadné a přesvědčivé! Budou si počínat stejně "přesvědčivě" i u nás při správě RADARU????

Můžeme vsadit na počínání administrativy, která spolu s vojensko-průmyslovým komplexem připravila tak hroznou smrt svým nic netušícím občanům? Jenže to byl jen začátek utrpení milionů dalších lidí v později okupovaných zemích(Afghánistán, Irák - popsáno v článku Drsný výčet úspěchů západní civilizace), protože světová veřejnost byla balamucena údajným útokem arabských pilotů (kde asi vzali mikronukleární zařízení?) Šéf FBI David Gundersen prohlásil: "Terorismus je technika vypracovaná k ovládnutí mas, jejího mínění a prosazení našich záměrů." (Čí terorismus měl na mysli? Jak výmluvné.)

911 - Stručný popis soudního projednávání

25. ledna 2009 v 23:11 Dokumenty

Stručný popis soudního projednávání skutečného případu, který je dokladem hanebného postupu i zvrhlosti americké justice

Rubrika: Konspirace, terorismus (24.01.2009, 49 přečtení)

V březnu 2003, 441 dní po tragickém 11. září, začalo vyšetřování smutné události, jež poznamenala Spojené státy americké Kainovým znamením. Nejen že způsobila ztráty na životech nic netušících, poctivě pracujících Američanů, ale i nastartovala tažení proti arabskému a muslimskému světu na základě předem připraveného falešného obvinění z útoku na WTC. Tento postup zcela rozdělil svět v pohledu na tuto událost. Na jedné straně stojí oficiální zpráva americké administrativy, která uvedla důkazy uspokojivé snad jen pro lidi, kteří jsou jí zcela oddáni a neberou zřetel na možné klamání. Vláda zcela odvrhla vědecké průzkumy uskutečněné přímo na spáleništi osobami, které byly přizvány institucí FEMA a na jejichž odbornost se mohla spolehnout, a místo toho zinscenovala doslova divadelní představení.

Nejprve prezident Bush jmenoval vedoucím Národní vyšetřovací komise pro události 11. září bývalého ministra zahraničí Henryho Kisingera, jemuž byly vzápětí prokázány nepopíratelné kontakty v Saudské Arábii, dále se poukazovalo na jeho roli ve Vietnamu a v Chile, kde se zasloužil o pád demokratického zřízení. Nejvíce na závadu byly jeho kontakty s rodinou Usámy bin Ládina.

Kisingera nahradil Hamilton Lee a Thomas Kean. Další členové komise byli vždy čtyři za demokraty a čtyři za republikány:
  • Thomas Kean, předseda komise, republikán, bývalý guvernér New Jersey
  • Lee Hamilton, místopředseda komise, demokrat, bývalý člen Kongresu zvolený za Indianu
  • Richard Ben-Veniste, demokrat, právník
  • Fred Fielding, právník, republikán a poradce exprezidenta George W. Bushe
  • Jamie Gorelicková, demokratka, ve vládě prezidenta Clintona zastávala funkci náměstka ministra spravedlnosti
  • Slade Gorton, republikán a bývalý senátor za Washington
  • Bob Kerrey, demokrat, prezident New School University a bývalý senátor za Nebrasku
  • John Lehman, republikán, bývalý šéf vojenského námořnictva
  • Timothy Roemer, demokrat, někdejší člen Kongresu zvolený za Indianu
  • James Thompson, republikán, bývalý guvernér Illinois
Na práci komise se podílel i Philip Zelikow, který působil v Bushově administrativě, navrhl strategii preventivní války v Iráku. Zelikow je přítelem bývalé ministryně zahraničí Condoleezzy Riceové. Jako vedoucí pracovník komise rozhodoval o tom, kdo bude vyslechnut a co se zaznamená. Dal také podnět k ustavení Národní bezpečnostní rady.

Pozůstalí zřídili Dohlížecí výbor pro sledování průběhu vyšetřování a sestavili stovky dobře formulovaných otázek. Nejdříve vypovídali členové Dohlížecího výboru o telefonování lidí uvězněných ve věžích WTC, kteří krátce po té zahynuli. Mezitím před komisi předstoupil i starosta New Yorku Michael Bloomberg. Další vypovídající již nebyli vyšetřováni pod přísahou. Byli to zástupci města a různých institucí. Jednalo se spíše slyšení, kdy vybraní soudci nacvičili s vypovídajícími předem, s čím vystoupí. Obecenstvo z řad pozůstalých bylo frustrováno triviálními otázkami členů komise, kteří zcela ignorovali navržené otázky připravené pozůstalými.

Členové komise, stále se mírně usmívající, kladli dotazy všem stejné, nebo jen minimálně pozměněné. Nebyly vůbec správně formulované, takže vypovídající lidé nebyli nasměrováni k očekávanému cíli. Problématickým věcem se vyloženě vyhýbali. Předseda komise Tom Kean odmítl obavy rodin pozůstalých, kteří u některých svědectví poukazovali na střet zájmů. Opravdu

důležitými dokumenty se vyšetřovací komise vůbec nezabývala. Do tajných dokumentů mohli nahlížet pouze vybraní členové a k dokumentům Bílého domu se dostali výhradně se souhlasem jeho zástupce. Poznámky komise byly ještě před použitím posuzovány vládou.

Senátor Max Cleland prohlásil, že k části dokumentů se dostanou jenom někteří členové komise a musí se radit se zástupci Bílého domu. Proč takové tajnosti? Ke všemu měl přístup pouze Zelikow a Gorelick, přestože i ostatní členové komise chtěli vidět vše! Zpočátku malá sledovanost průběhu vyšetřování ze strany veřejnosti se zvýšila po vydání knihy Richarda Clarka o dění v Bílém domě v době po 11. září. Autor se v knize omlouval za to, že on stejně jako ostatní nejdříve zklamal, když nebyl schopen správně posoudit běh událostí.

Také prezident Bush a jeho vláda souhlasili s tím, že budou vypovídat - ovšem bez přísahy. Navíc Bush a jeho zástupce Cheney vystupovali jen společně (zřejmě proto, aby se nepodřekli). Do června 2004 bylo vytvořeno 2,5 milionů stránek dokumentů. Vyslechnuto bylo 1200 lidí, expertů a úředníků vlády. Výsledná zpráva o 11. září však pouze sdělila, že k tragédii došlo v důsledku selhání a nedostatečné prozíravosti. Nikdo si prý nedokázal představit, že by ti zlí Arabové mohli něco chystat. Bylo zodpovězeno jen nepatrné procento otázek předkládaných pozůstalými. Zmíněny nebyly ani vědecké výsledky průzkumů na spáleništi, které objednala FEMA. Pouhých 30 procent otázek se týkalo problémů přímo spojených s 11. zářím 2001. Řečeno bylo pouze to, co už pozůstalí věděli. Ti se tak přesvědčili o tom, že tato vláda jim nikdy neřekne pravdu, i když nevěděli a nechápali proč.

Média bezprostředně po 11. září informovala celkem objektivně, avšak po krátké době přišla výzva Condoleezzy Riceové, která vybídla ke změně náhledu na situaci a k tomu, aby sdělovací prostředky informovaly "vlastenecky" a v souladu s vládou. Každý to však nepochopil a několik šéfredaktorů vlivných deníků muselo opustit svoje posty. Ron Gutting z City Sun a Dan Guthrie z Daily Courier včas rozpoznali porušení základního práva na svobodné informace v demokratické společnosti. Ve skutečné demokracii by totiž nemohli svou činností ohrozit bezpečnost státu. Média, která vyslyšela výzvu vlády, nedokázala spojit fakta dohromady, jako tomu bylo v aféře Watergate - Woodward & Bernstein.

Pro srovnání, když se vyšetřovala aféra bývalého prezidenta Clintona, tak bylo ze státních prostředků vynaloženo 100 milionů dolarů, na počátku této události to byly pouze 3 miliony, a později ještě 14 milionů, když byla stanovena doba projednávání kongresem na 1,5 roku.

Soudní pře vedené proti prezidentovi, vládě a městu New York:
1. McNiven, jehož jednotka z pověření ředitele CIA (otce prezidenta Bushe jr.) v roce 1976 vypracovala plán falešného útoku, v roce 2004 vedl spor s prezidentem Bushem kvůli předem plánované vraždě lidí ve WTC.
2. William Rodriguez podal ve Philadelphii žalobu na prezidenta Bushe za vraždu 3 000 lidí.
3. Spojenectví 100 významných lidí a členů 40 postižených rodin požadovalo u soudu potvrzení a řádné vyšetření zločinu.
4. Skupina občanů města New York a členů postižených rodin požadovala vyšetřování zločinu u generálního prokurátora Eliota Spitzera a šéfa vyšetřovatelů Williama Caseyho podáním petice.
5. Skupina lékařů na Ground Zero (WTC) podáním stížnosti požadovala u generálního prokurátora otevření kriminálních zločinů nebo vyšetřování více utajovaných zločinů Velkou porotou, které již projednávaly soudy.
6. Osm set lidí, trpících zdravotními postiženími kvůli zborceným věžím, zažalovalo nájemce WTC Larry Silversteina a firmy provádějící úklid AMEC, Bows Lend Lease, Turner a Tully Construction.
Kongres USA vymezil dobu tří let na sestavení žalob - do 11. září 2004. Ale ani do dnešního dne mi není znám výsledek těchto procesů. A jaký je vlastně rozdíl mezi procesy v padesátých letech, kdy se u nás obviňovala ze špionáže dr. Horáková (popravena) a v USA Ethel Rosenbergová (popravena, ale FBI už přiznala svoji chybu). V tomto "vyšetřování" se vše utajovalo a podléhalo státnímu tajemství! Proč asi??


Film "911 Press For Truth" - http://www.freewebs.com/paprsek/911.htm

Inkvizice 21. století

25. ledna 2009 v 7:13 Moje Maličkosti
Inkvizice 21. století

Pověra, v níž vyrůstáme, nad námi neztrácí moc,
ani když zjistíme, že jde o pouhou pověru.
( Gotthold Ephraim Lessing, Moudrý Nathan)


Kolem 60 000 obětí v průběhu tří staletí. To je strašlivá bilance honu na čarodějnice ve středověku a raném novověku.
Lidé neviděli pro neúrodu, války a mor jiné vysvětlení než čarodějnictví a černou magii. Svůj strach kompenzovali pronásledováním žen i mužů a dokonce i dětí. A to jen pro jakékoli podezření i neopodstatněnou a neprokázanou spojitost s ďáblem. Člověk trpící například epilepsií nebyl nemocný, nýbrž posedlí ďáblem. Tudíž pro společnost nebezpečný.
Návodem církevní inkvizici a později světským soudům sloužila proslulá kniha z roku 1487 - ,,Kladivo na čarodějnice".


Kolik obětí bude stát novodobá inkvizice 21. století, lze jen těžko odhadovat.Lidé jsou udržováni v nevědomosti a neustálém stupňujícím se strachu. K tomuto účelu slouží ekonomické,energetické,ekologické a další krize a z nich plynoucí nejistota. Globální oteplování,státem podporovaná kriminalita, kdy viník například dopravní nehody je pranýřován a trestán, jindy stamilionový dlužník a podvodník se stává bonitním klientem.Atd,
Příkladů je dost.
Ďáblem a strašákem číslo jedna se v jednadvacátém století stal terorismus.
Že je uměle vytvořený a podporován lidmi jenž nás verbují k nekompromisnímu boji s tímto novodobým bubákem a slibují nás před ním ochránit, málo koho napadne a málo kdo si svůj omyl dokáže přiznat.
Pro nikoho není lehké přiznat si a připustit, že se stal obětí podvodníků.
Tím by se přeci shodil před ostatními. Ti se pak ze strachu spokojí s první smyšlenkou, která je jim denně vnucována. Nelze-li si něco okamžitě vysvětlit a pochopit, vezme se za vděk podezřením na neznámou spojitost s ďáblem, tedy sympatie či podpora terorismu.
Návodem novodobé inkvizici a odůvodněním pro všechna zvěrstva proti lidskosti, se stala zinscenovaná podvodná masová vražda z 11.září r. 2001,
- Akta XXL - 911 - ,,Řízená demolice".

,,Co se ještě musí stát aby se Nám rozsvítilo"!?Cenzurováno

24. ledna 2009 v 14:52 Fota

Cíl Írán a další ?

24. ledna 2009 v 3:43 Moje Maličkosti

Je vojenská intervence do Íránu nevyhnutelná ?
Dokáže nový president USA odolat tlaku a uhájit mírové řešení ?
Je opravdu hlavou a autoritou USA, nebo jen nástrojem v rukou jiných lidí ?V roce 2005 začala vojenská generalita USA plánovat invazi do Íránu.
Odůvodnění : Írán by mohl vyrábět jaderné zbraně .
Nenechme se vysmát. Země s největším jaderným arsenálem nám chce nabulíkovat nesmysly o jaderném nebezpečí, hrozícím z Íránu. Je to stejné jako se již událo v Iráku.Nebezpečí zbraní hromadného ničení jenž šílený diktátor použil proti Kurdům a nikoho ani nenapadne se ptát,kde k nim přišel a nežádá argumenty ani důkazy. Stále stejná habaďůra a my jim to donekonečna baštíme.
Jde o ropné zdroje a hlavně o zničení nežádoucí konkurence v podobě způsobu života,náboženství a celé východní kultury.
K těmto nechutným cílům poslouží jako již mnohokrát Izrael.
Mnohé prý záleží na možnosti kompromisu mezi Izraelem a Íránem.
Zda dojde k otevřenému vojenskému střetu prý velmi závisí na výsledku únorových voleb v Izraeli.

Poté by vlivem ekonomického zásahu zvenčí mohlo dojít k vojenskému střetu již kolem dubna.
Je velmi pravděpodobné, ne-li jisté,že tento střet by mohl pozvolna přerůst v mnohem větší.
Zda by tento konflikt mohl přerůst v celosvětový velmi ovlivní Čína.
Již v říjnu 2008 proběhlo utajené setkání vojenských velitelů USA,Německa,Francie,Itálie a Británie na neznámém místě státu New York.
Již probíhá transport velkého množství vzdušné munice, stejně jako před invazí do Iráku.
Stačí se podívat na mapu a mohlo by vám svítat.
Irák a Afganistan je již pod kontrolou a pomyslný zámek by mohl uzamknout právě Izrael, jemuž stojí v cestě Libanon.
Šance Izraele na úspěch jsou mizivé.Proto se neobejde bez pomoci západních spojenců.
Ti jen čekají na vhodný okamžik,,ochránit demokratický svět" před smyšlenou a uměle vytvářenou hrozbou z Íránu.
Nejspíše se ve svém odhadu pletu a všichni budete tvrdit že přeháním či příliš fantazíruju.
Jsem si však jist příslovím ,,kdo chce psa bít, hůl si najde".
Tam kde nepostačí ekonomický nátlak, tedy volný trh, jako u nás v Evropě, přijde vždy na řadu hrubá síla. Plány generality a sionistů západního, demokratického světa, jsou jistě dokonalejší,rafinovanější,dokonale tajené a kamuflované.
Zamysleme se malinko nad skutečností,že v 21 století je u konvenčních zbraní kladen důraz na maximální přesnost a minimální ztráty na civilních obětech ,díky novým technologiím.(laserové zaměřovače,samonaváděcí střely atd)
Přes to již byli mnohokrát použity zbraně,jenž mají charakter zbraní hromadného ničení, byť v uvozovkách, v menším měřítku.(fosforové pumy,munice s ochuzeným uranem a další známé i bedlivě tajené prostředky)
Naše nečinné přihlížení a mlčení, ve falešné iluzi že se nás vraždění a zabíjení v jiném koutu světa netýká, je bráno jako naprostá poslušnost a tedy i souhlas.
Nenechme se štvát vzájemně proti sobě,černí bílými, žlutí s červenými atd
Nesmíme čekat až nám budou umírat i naše děti před očima. Utrpení jediného člověka na této planetě, je utrpení nás všech.Pokud si toto nedokážeme uvědomit, pak si tedy nezasloužíme dýchat čistý vzduch.Komu to ještě není jasné ?

San Francisco – Londýn (další 11.září ???)

24. ledna 2009 v 3:40 Moje Maličkosti
Nakolik je pravděpodobné další 11.září ?
Pokud ano - kdy jej lze očekávat ?
Kde by k takové události mohlo dojít ?

K jakému účelu by mohlo posloužit ?

- 20.1.2009 - převzal úřad presidenta USA pan Obama a celý svět
k němu vzhlíží s velkou nadějí na ,,změnu".
Toto slovíčko provázelo pana Obamu celou volební kampaní a ani
20. ledna nechybělo.
Změna,změna,změna ….., a všichni si hned domýšlíme - ,,k lepšímu"?
Je to pochopitelné, už té krize,mučení a válčení bylo víc než dost.
Avšak hrozba terorismu nezmizela i když ,,zásluhou" minulého presidenta
p.Bushe juniora, od 11.září 2001 již k další podobné události nedošlo.
(Jak se nepopozapoměl sám pochválit)
Proč nám nedají pokoj a jak vlastně vypadají ti teroristé ?
Abych byl ve střehu až nějakého potkám.
Proč se vše potají chystá na válku když nás čeká ,,změna" k lepšímu, jak všichni doufáme.?

Na otázku ,,kdy" ? - musím odpovědět - ,,kdykoliv"
Jelikož nejsem schopen posoudit, kdy k takové události dozrál čas.
Mám jen zkušennost že se teroristé při svých plánech hodně drží astronomie a numerologie.

Na otázku ,,kde"? - musím odpovědět - ,,kdekoliv"

Možná San Francisco nebo jiné významné slunečné místo.
Možná Londýn nebo jiné významné místo západního světa.

Na otázku,,účelu" - musím odpovědět,co nejvíce uškodit a prohloubit strach.


Co když je však účel nějakým směrem, úplně jiný ?
Pomozte mi na to přijít.

Zbývá zodpovědět si otázku, jak vlastně takový terorista vypadá ?
Viděl jej někdo na vlastní oči, nebo si jej pouze představujeme asi jako člověka arabského původu, opásaného výbušninou, nemyslícího a všehoschopného monstra, jak nám tuto absurditu naservírovala a tím i vnutila média.

Osobně si myslím že strašák terorismu do značné míry svůj účel již splnil a na řadě je buď jeho rozšíření nebo jiné, neméně obludné metody a prostředky.


V USA bylo zřízeno již kolem 30 vojenských základen, pod vlajkou OSN.
Tyto jsou obsazeny cca 1 milionem vojáků z Ruska,Polska,Německa,Belgie,Turecka,Británie,některých afrických a asijských zemí.
Proč ? - Vždyť by byli užiteční úplně na jiných místech ?
Tyto jednotky mají k dispozici například ruské tanky,vojenská nákladní a obrněná vozidla a dále mi není známo jakými tajnými prostředky disponují.
Tyto jednotky mohou být viděny například právě v blízkosti San Francisca či jinde na území spojených států,Mexika či Kanady v rámci Severoamerické unie.
Nebude těžké zinscenovat krvavé divadélko o invazi cizích ozbrojených teroristických skupin či armády libovolné země světa.
Poté veřejnosti předhodit nevinné oběti na životech třeba amerických občanú.
Nikoho ani nenapadne,jak se taková ozbrojená síla mohla dostat na území států, před bedlivou ochranou US Army,nejsilnější a nejprofesionálnější armády.
Pokud by se přece jen našel nějaký pan Prokouk,není těžké jej umlčet.
Takovýto nebo podobný tah na Americký patriotismus je již úspěšně vyzkoušen.
Takováto událost by zákonitě vyvolala obrovský strach civilistů a nepokoje,
troufám si tvrdit,srovnatelné s občanskou válkou.
V tuto chvíli pak nezbude vládě jiná možnost jak udržet pořádek a ochránit své občany, než-li vyhlásit ,,stanné právo"
Každý kdo nebude držet hubu a krok, bude eliminován či rovnou likvidován bez řádného soudního procesu, třeba jako potencionální terorista, jelikož se pojem terorismu v tuto chvíli úspěšně adaptuje pro všechny rasy a národnosti světa.

To co jsem vám zde v krátkosti nastínil,,není" výplod nějaké bujné fantazie pomateného člověka.
Tyto útržky informací a nechutné plány do budoucna ,,otevřeně" veřejně hlásají do světa někteří vlivní a politicky činní lidé. Patrně jsou si již velmi jisti úspěchem svých mocenských plánů a ambic.

Argumenty o těchto plánech ,,Vám" přinesou příští dny a měsíce.
Pokud se nebudete pozorně dívat, opět je přehlédnete!!!
Pokud si myslíte že to co se děje a ještě bude dít za oceánem se nás netýká, pak vás musím zklamat. Evropa je také zahrnuta, stejně jako zbytek planety, v mocenských plánech lidí bez svědomí,empatií a posledního kousku lidskosti v těle. Zda bude scénář stejný nebo podobný, je dnes nemožné předvídat.
Objevil jsem pouze varovnou zmínku týkající se Londýna.Zda je pravdivá nemohu garantovat. Plány se potají plánují a dle momentální potřeby mění a upravují, Důležitý je záměr těchto plánů, jenž nyní nechceme vidět a stále jen hledáme argumenty, jenž by omluvily naši neochotu pochopit tvrdou realitu.
Již tato skutečnost že se v nejsvobodnější zemi světa koncentrují v takovém počtu ozbrojené síly, by nás měla varovat.Možná už ani nebude potřeba další divadélko k rozšíření strašáka terorismu,jak jsem naznačil.Možná postačí
uměle vytvářená ekonomická krize k vyvolání masových nepokojů.
Buďte, - ,,moc Vás prosím" pozorní.
Jde nám o všechno.
,,Jiný důvod pro své počínání opravdu nemám"!

Zlověstné puntíky !!!

24. ledna 2009 v 3:37 Dokumenty
Mnoho lidí v USA používá pro dodávku novin červené, modré a žluté samolepky na poštovních schránkách.Ty signalizují kurýrům tiskovin, kdo odebírá ranní tisk, kdo odpolední a kdo víkendový.So if you go out and find a sticker on your mailbox it does not automatically mean you have been marked for anything more than newspaper delivery.Takže pokud majitel či nájemník najde na své schránce samolepku, neznamená to, že byla označena pouze pro donášku tisku.Pokud by se zeptali poštovních kurýrů jaké metody se užívají ke stanovení a rozlišení dodávky,hned by věděli že něco není v pořádku.Speak with your news carrier and find out what methods they use to determine delivery.
Citát z internetu :Nedávno jsem si všiml že na mé poštovní schránce je umístěna jakási oválná značka červené a modré barvy.Tato značka na niklovém podkladu je téměř neodstranitelná.Odolává povětrnostním vlivům a je reflexní.


Projel jsem vozem obhlédnout i jiné schránky a naprostá většina měla značky žluté barvy,viditelné díky světlům z mého vozu. Ve městě jsem si všiml větších značek umístěných na tabulkách popisných čísel domů.


Tyto značky mohou být určitě umístěny na každém tvrdém podkladu.


Vyjděte prosím za tmy ven z domu a zjistěte zda jsou také ve vaši oblasti.


Zaslal: alias Hlídač

Jistě již někoho napadlo, kam že se to případně podíváme
když NWO-maniaci uspějí?

Zažijeme snad svezení zdarma vlakem neznámo kam,
nebo snad letecký a následně námořní transport na vězeňskou loď někde u afrických břehu?
či to bude jen projížďka do lesa ?

Kde jsou ty "potencionální" tábory , kde by měly být zadrženi
ti "závadně myslící jedinci" v případě vyhlášení stanného práva
v důsledku války, živelné katastrofy, ekonomického kolapsu
či nenadálé situace ( Project Bluebeam alias falešná "invaze mimozemštanu",nebo něco dalšího "spešl")

odkaz 1

Za minulého režimu měly bolševičtí komunisti plány pro likvidaci disidentu v případe konfliktu s NATO.

Několik těchto táborů se nalézá i u nás ale poloha, jména a stav je neznámá, pokud tedy znáte někoho kdo o tom slyšel , poptejte se kde ty tábory jsou ,pár fotek nebo video neuškodí. Možná se bude jednat o podzemní lágry nebo budem shromaždováni v nějaké členské nebo přidružené zemi EU. Třeba v Kosovu na odběr orgánu, atd...

V USA existují červené,modré a žluté seznamy lidí.


Červení : 14 dní předem zastřelit nebo nechat "zmizet" (opoziční politikové, potenciální vůdci, spisovatele , možná někteří publicisté a blogeři - v podstatě "berani ve stádě")
Modří: zavřít na převýchovu nebo upracovat k smrti (lidé podporující červené či s nimi otevřeně souhlasící,ostatní nezávislí blogeři, novináři ,atd...)
Žlutí: ti kteří nic neví a nechtějí nic vědět , odsouzeni k pomalému umírání na podvýživu

"letní rekreační tábor"

Také bude speciální seznam "rektálních alpinistů" , kteří se budou mít dobře ( holt největší výplach rekta naší země Dlouhý, Vondra, atd...)
Černý list: "hypotetický seznam" jedinců , o které mají zájem naší vesmírné Ne/existence - to bude úplná noční můra .Modrou už máme všichni
Ani žloutenkou nezežloutneme
!!Co to dotáhnout na
červenou!!
Dle americké ústavy může být stanné právo vyhlášeno v případě povstání,invaze,nebo při průkazném ohrožení bezpečnosti.


V r.1878 kongres přezkoumal braný zákon jenž zakazuje vojenskou účast při zajištění bezpečnosti v rámci státu,bez schválení kongresu.


Není však jasné zda toto platí i ve vztahu k americkým občanům.


Vzhledem k tomu se zvýšila přímá spolupráce některých ozbrojených a civilních složek.


Barevně označkovaní občané, dle svého smýšlení ve vztahu k plánům NWO, evidovaní v patřičných (tajných) seznamech budou systematicky eliminováni,preventivně dříve než přijde noční můra i do domů nic netušících žlutých.


Nejprve červení a následně modří budou bez varování unášeni v časných ranních hodinách přímo z pelechu.Ti se budou následně svážet v helikoptérách,(již dávno existují nehlučné,díky speciální konstrukci vrtule) na jakási evakuační místa, kde budou na palubách velkokapacitních letadel dopraveni do utajených sběrných táborů či vytěžených dolů, dle svého označení buď k likvidaci nebo násilné převýchově.


Způsobů jak likvidovat nepohodlné je mnoho.


Nelze ani vyloučit že tento hrůzný očistec již probíhá.


Nechci nikoho strašit a děsit. Jste však na velikém omylu, pokud jste přesvědčeni že fašismus skončil v r.1945 s Hitlerem.

Tak dnes vás již nebudu trápit.


Až se trochu vzpamatujete z prvotního šoku, nestyďte se za své návrhy jak dle vašeho názoru udělat, co je potřeba udělat.


Musíme dokázat zapomenout na všechny své rozdíly ,dát hlavy dohromady a vytvořit sílu jenž nebude možné ignorovat.


Jinak je s náma konec a na boha nespoléhejte, vše je pouze na ,,Nás"!!!

VIDEO :
Alex Jones: The Red and Blue ListEU koncentration :zdroj a dokumentující videa :


Kino Aero - leden 09

16. ledna 2009 v 14:16 Pozvánky na AKCE
KINO AERO
15. - 17. 01. 2009
REKREAČNÍ PŘEHLÍDKA KONSPIRAČNÍCH FILMŮ A TEORIÍ
čtvrtek 15.01.2009
CO SE STALO 11. ZÁŘÍ 2001?
LOOSE CHANGE: FINAL CUT + SOUTH PARK: 9/11 MYSTERY
9/11: USILUJME O PRAVDU

pátek 16.01.2009
KONSPIRAČNÍ TEORIE KOLEM TAJENÝCH VESMÍRNÝCH PROJEKTŮ
UFO UNPLUGGED
PITVA MIMOZEMŠŤANA
CO SE DĚLO NA MĚSÍCI?

sobotačtvrtek 17.01.2009
VŠECHNO JE JINAK_ZEITGEIST
TERRORSTORM
KŘIVÁK MICHAEL MOORE
ZEITGEIST - DUCH DOBY
IRÁK SE SLEVOU


GAZA DNES

7. ledna 2009 v 14:19 Aktuálně

Je tady snad ještě někdo na pochybách ???