Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Řízená demolice WTC 11 - potvrzena vědci USA

25. ledna 2009 v 23:13 |  Dokumenty

Řízená demolice WTC 11. září 2001 v New Yorku potvrzena vědci USA

Rubrika: Konspirace, terorismus (01.12.2008, 1684 přečtení)

Dr. Ed Ward je autorem zprávy o přítomnosti izotopu vodíku - tritia v prostoru WTC v New Yorku po 11. září 2001. Sepsal ji na základě analýz vzorků vody odebraných v odpadním kanále pracovníky Národní laboratoře Ernesta Orlanda Lawrence v Berkeley. První vzorek z 13. září 2001 vykázal hodnotu 0,174 nCi/l (nano curie na litr) vody, ale další vzorek od budovy 6 měl již hodnotu podstatně vyšší - 3,53 nCi/l a to i přesto, že byl odebrán až 21. září, tedy s odstupem 10 dnů po ředění 16-ti miliony litrů vody, kdy tři dny hustě pršelo, a po omývání konstrukcí 120-ti milióny litrů vody a dalšími litry z mlhy nad spáleništěm, která vznikla ihned po kolapsu obou věží. Hodnota tritia od budovy 6 je 27krát vyšší, než jaká je přirozená úroveň (0,13 nCi/l). Přímo na zbořeništi obou věží byl naměřen údaj dokonce 20krát vyšší. Nebyl dodržen ani časový postup při odběrech. Oznámení o aktivitě tritia bylo uváděno třikrát a vždy se zcela odlišnými odchylkami (0,074; 0,74; 74), což svědčí buď o velmi nekvalitní práci nebo o úmyslu. [1]

Tato veřejně přístupná zpráva byla údajně vypracovaná pro potřeby vlády USA. Průzkum sponzorovaly Národní ústavy zdraví (National Institutes of Health). Práce Národní laboratoře (dohlíželi prof. Steven Jones s dr. Wardem) byla postoupena Konferenci americké národní chemické společnosti (American Chemical Society National Meeting), která 7.4 - 11.4 2001 potvrdila, že v prostorách WTC byla po 11. září 2001 naměřena zvýšená hodnota tritia, druhého izotopu vodíku - 3,53 nCi/litr vody! [2]

Zmiňované tritium je plynný, bezbarvý a radioaktivní izotop vodíku, jehož jediný gram obsahuje 104 curie (jednotka radioaktivity). Jediné curie je aktivita zářiče, kdy dochází k 3,7x10 miliard rozpadů za sekundu. Zvýšená radioaktivita narušuje odesílání signálu bolesti v lidském těle do mozku. Dr. Ward uvádí ve WTC 48 000 curie. Paprsky alfa v délce 1 mikrometru ohrožují lidské tělo pouze slabým ozářením, porušením oděvu, ale vdechnutím způsobují rakovinu plicního laloku, šedý zákal, leukémii, neurosvalové dysfunkce, nestálost genů, poškození buněk s náchylností k většímu poškození od jiných chemikálií. Dr. Cahill dokázal svými výzkumy po 11. září, že nejjemnější částečky alfa paprsků mohou procházet filtry záchranářů, kteří je většinou ani neměli. [3]

Paprsky beta, vyzářené z tritia, jejíž střední částice měly energii 5,7 keV, získaly rozložené štěpením již 18,6 keV. Těmito částicemi jsou porovnávány nukleární fyzikální experimenty. Vystupňování energie beta částicemi způsobilo vyvrhování dosud nerozdrcených částí konstrukce (na videu). Beta paprsky jsou indikátorem pro zjištění radioaktivity prvku v biologickém průzkumu po destilaci tritiové vody. Jsou dobře zjistitelné. V kapslích obklopených fluorescenční směsí (např. sulfid zinku), umožňuje tritium signální osvětlení bez dodávky elektřiny. [4]

Tritium s poločasem rozpadu 12,32 roku se v přírodě vyskytuje vzácné. Je produkováno kosmickým zářením a v horních vrstvách atmosféry se slučuje s kyslíkem a na zemský povrch se dostává s dešťovou vodou, ovšem jen ve velmi malé koncentraci. Více tritia se vyrábí v reaktorech CANDU bombardováním lithia-6 [ 6Li(n, a) 3H] s neutrony. Vzniká také jako vedlejší produkt v těžkovodním reaktoru pohybem moderátoru, když neutrony dopadnou na přítomné deuterium.

Tritium může být shromážďováno a převáženo jako plyn a kovový vodík (např. titan) uzavřený v křemičité schránce (hydratovaný hliníkový silikát s jednotnou velikostí mezer v krystalické struktuře). Transportován je v ocelovém válci bez mikroskopických vad s limitem obsahu do 5,6 x 107 Gbq (1,5 Mci) tritiového plynu, je konstruován tak, aby odolal dodatečnému stupňování tlaku vyvíjenému rozkladem beta částic. [4]

Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože. Vzniká pouze výbuchem a také v reaktorech. Jako rozbuška se používá plutonium obklopené deuteriem. Zapalovačem bývá klasická konvenční výbušnina (ve WTC červená rtuť). Neutrony vzniknuvší při explozi přemění část deuteria na tritium, čímž se zažehne termonukleární reakce. Tato forma není závislá na kritickém množství a lze ji téměř do nekonečna zmenšovat. Mohou být velikosti třešně s typickou fúzí energetického vzorku. Na zbořeništi se našly poloroztavené skleněné obaly. Toto vše je známo od dr.Warda, který tyto informace poskytl vládě, ale také je zveřejnil s označením typu zbraně a domácím původu (USA). [5]

Důkazem je též EMP (elektromagnetický pulz) s Comptonovým efektem na celý dolní Manhattan, což potvrdilo seismické pracoviště Lamont Doherty v Palisades 34 km severně od WTC v NY. Také Ted Teitmayer prokázal pomocí snímků satelitu Lidar teplotní záblesk a použití mikronukleárního zařízení. Důkazem jsou spálená auta v okolí WTC, ale i zničení celé rozvodné sítě v dolním Manhattanu, což byl problém, který přetrval až do 15. prosince. [6] [7]

Zajímavý je souběh nárazů letadel, EMP a pozoruhodná koordinace obou - asi počítačem!

• WTC1 - náraz letadla AAFIT 11 - 8 hod.;46 min.;40 vteřin
- Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 8 hod.;46 min.;26 vteřin
• WTC2 - náraz letadla UAFIT 175 - 9 hod.;03 min.;11 vteřin
- Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 9 hod.;02 min.;54 vteřin
[8]

Energetické rozdělení mikronukleárního zařízení bylo velice efektivní, 80% je v neutronech (17,6 MeV) a tepelném záření (vřelá ocel podpůrných sloupů byla roztavena do výšky 80 m), 15% energie připadá na tlakovou vlnu a zbylých 5% na různé formy záření, jež odejdou s větrem a zrychleně vodou a s kyslíkem. Zajímavý je typicky načervenalý kouř při testech nukleárních zbraní s červenou rtutí, což bylo srovnatelné při kolapsu WTC, avšak těsně po nárazu letadel mohlo dýmit předem navezené dřevěné uhlí. [1]

Podivuhodné výzkumy na Vysoké škole protipožární (Fire Protection Engineering, Worcester Polytechnic Institute), které vedl inženýr Jonathan Barnett, dokázaly spojit dva úkoly - použít palivo z letadel na přeměnu betonových i ocelových trosek na prach a písek (dle dr.Cahilla) i vzbudit dojem světové veřejnosti o jeho nezastupitelnosti pro kolaps věží. Asi 40 000 litrů leteckého paliva z každého letadla dopadlo výtahovými šachtami do suterénu, kde bylo zapáleno prvním mikrovýbuchem, vytvořilo ohromnou ohnivou kouli, žárem i ohromujícím burácením potom zahubilo mnoho prchajících, vyděšených a divoce gestikulujících lidí (popsal vrátný severní věže, když se šel podívat před budovu na důvod podivného hřmotu pocházejícího od nárazu Boeingu 757). Úkolem žáků bylo vypočítat potřebné množství kyslíku pro vznik výše popsané ohnivé koule i nezbytného paliva, jeho toky a úloha dřevěného uhlí pro vzplanutí. Inženýr Jonathan Barnett připravoval celou škálu postupů na cvičné budově, ale už nestihl provést kompletní test pro pevně stanovený termín útoku. Po zřícení věží byl velmi překvapen doplňováním výzbroje proti možné kontaminaci u lidí odvážejících lidské pozůstatky. Uvědomil si, že on nepatří mezi ty, kterým byla svěřena celá pravda a nebyl informován o použití zbraně, která toto způsobila. Ihned odjel do svého bydliště, kde provedl nutné omytí celého bytu vodou tak, jak to prováděli pracovníci britské firmy AMEC v prostoru WTC. (Dle Joan Killough-Millera.) [9]

FEMA, instituce zabývající se vyšetřováním podobných událostí, pověřila dr. Williama Deagleho výběrem vhodných odborníků v oborech, které se dají předpokládat pro zkoumání zbořeniště WTC. Sám patří mezi nejpřednější experty pro řešení podobných situací. Měl zkušenosti s operacemi s globalistickými plány přes vládní agenturu "Nový svět v nepořádku" (New World Disorder); byl výchozím vyšetřovatelem pro Speciální právní muniční tým, Operaci Dark Winter a Top Off Bioware Simulations aj. Vybrané odborníky vyškolil, vybavil pověřovacími listinami a zasvětil do řízení dalších pracovníků znalostmi a důvěryhodnými adresami. (Napsal Ed Ward.) [6]

1. Prof. Steven Jones, americký fyzik a filozof, vedl výzkum na lineárním urychlovači ve Stanfordu na Cornellově univerzitě a v Los Alamos fyziku lehkých elementárních částic. Měl zhodnotit vliv vysokých teplot na fyzické změny materiálů a ocelových podpěrných sloupů na WTC. Dohlížel s dr. Wardem na odběry vzorků a na jejich vyhodnocování. Dokázal, že byly použity termitové nálože. V okolí věží i v okolních domech našel v prachu milimetrové manganové kuličky vytvořené obrovskou teplotou. Je zakladatelem společnosti "Vědci pro pravdu a spravedlnost o 11. září" (Scholars for 9/11 Truth & Justice). [10], [11]

2. Tým fyziků z univerzity Brighama Younga (Brigham Young University, BYU), zjistil, že v nejnižších podlažích dosahovala teplota 1093°C po celých pět následujících dnů po zřícení budov. Na místě identifikoval přítomnost termátu a prokázal perforaci a síru na ocelových sloupech. Této skupině i profesoru Jonesovi byl nabídnut grant, jestliže zanechají výzkumů na WTC. Všichni odmítli a své poznatky zveřejnili. (Zaznamenal Jacob Hamblin. [12]

3. Dr. Thomas Cahill, profesor atmosférické fyziky, poukázal na totální přeměnu trosek WTC pomocí penetrace suterénů chlorovou emulzí. Po prvním mikronukleárním výbuchu vznikl působením vysoké teploty dioxin, který po tři měsíce působil na trosky budov. Cahill dokládá, že byly po celou dobu velice horké a mohly by zapálit papír. Dr. Levin tvrdí, že po dobu prvních tří měsíců byl ze spáleniště slyšet neurčitý pohyb a zvuk! [13]

Nejmenovaný finský vojenský odborník, který se v minulosti podílel na podobném projektu, popsal mnohé nejasnosti kolem toho, co následovalo po použití mikronukleárního zařízení ve WTC 11. září. První výbuch, který byl elektronicky odpálen v nejhlubším suterénu souběžně s leteckým úderem, vyvolal teplotu minimálně 10 milionů °C. Tato energie rožhavila celou konstrukci a zahřála vodu na 25-ti násobek původního objemu. Vzniklá pára postupovala nahoru se rozšiřujícím koridorem a na své cestě drtila vše na částečky o velikosti 70-300 mikronů. (Ještě po pěti letech se na střeše Deutsche Bank našli centimetrové kosti z lidských obětí.) [14]

Koridor stoupající páry pronikl až k vnějšímu okraji věže a začal obrovskou silou, trojnásobně zvýšenou štěpením beta částic, vyvrhovat i to, co do té doby tlak páry rozdrtit nedokázal, přestože počáteční příval neutronů 17,6 MeV, umožněný reakcí červené rtuti, byl obrovský, protože její úder vzedmutím dokáže vyrazit z jader většinu elektronů.

U vnějšího okraje - na úrovni podlaží, jež byly ve stejné chvíli odrhávány termátovými náložemi obsahujícími síru (2500°C během vteřiny) - byly vyvrženy i velké kusy oceli, mezi nimi i jeden 270-tunový kolos, jenž dvojnásobně převyšoval hmotnost Boeingu a letěl vzduchem 120 metrů, než se hluboko zaryl do fasády World Financial Center (WFC).

Části ocelové konstrukce byly buď vyvrženy do vzdálenosti 60 až 175 metrů, nebo byly taveny teplotou převyšující 1585°C (pod troskami vznikala jezera hořící minimálně 5 dní, v tekutém stavu byly 21 dnů). Vyšší teplota přeměnila ocel v páru a potom v déšť. Také hliník se tavil ještě pět dní. Hnědé odstíny mraků způsobené jadernými reakcemi se změnily na bílé vypařováním vody z věží i z vylitých 200 000 litrů z nádrží na střeše, ale i hustým třídenním deštěm. Načervenalá barva byla vyvolána červenou rtutí a volnými neutrony.[15]

Zřícení budovy způsobil druhý mikronukleární výbuch, který musel roztavit především silnostěnné ocelové sloupy v jádře i na obvodu. Urychlení desetivteřinového pádu věže napomohly termitové nálože s trhací silou 200 tun na 1 centimetr, které byly umístěné lineárně a exploze směřovaly šikmo rychlostí 8 km/s. Nálože byly nejdříve radiem odblokovány a poté postupně elektronicky odpalovány (jak dosvědčují záchranáři na videozáznamech) z nízko letícího objektu (na fasádě WTC byl viděn stín). Při pozorném zkoumání videa je před nárazem letadla vidět bílý záblesk svědčící o použití prorážející protibunkrové výbušniny. Dalším úkolem exploze bylo stabilizovat odklánějící se horní patra jejich totálním rozdrcením. [16]

Instalace deseti tisíc termitových náloží na jednu věž probíhala v utajení (v době pracovního volna, dovolených aj.), protože záměrem iniciátorů nebylo jen zničení budovy, ale i usmrcení lidí, kteří věděli o dokumentech prokazujících nezákonné machinace zde sídlících firem (Mobil Ropa and James Giffen; Alan Greespen, Morgan & Company, Goldman Sachs - stanovování cen zlata). Mnohé prchající úředníky však pohltila obrovská burácející ohnivá koule vzniklá ze stékajícího leteckého paliva Boeingu, což viděl vrátný vyběhnuvší se podívat před budovu. Chtěl zjistit, co bylo příčinou otřesů.

Phil Schneider, inženýr specializovaný na tajné vojenské objekty, geolog a specialista na konvenční výbušniny, měl plnou důvěru vlády a prezidenta USA. Za své mlčení dostal 1 milion dolarů. Na vojenské základně, kde byl nucen pobývat, si zapamatoval speciální identifikaci zařízení, které potom rozpoznal v suterénu WTC před prvním pokusem o stržení v roce 1993, kam byl také přizván na posouzení. Protože pomáhal fotografovi zachytit hrozné následky účinků této zbraně, kde ocel byla obnažena a vytažena ven z železobetonu, začal se zajímat o původu a nezákonném monitorování Izraelci z Diamony. Začal upozorňovat veřejnost na následky svými videonahrávkami a fotografiemi, napsal i knihy. Celých devět měsíců posluchačům sděloval, že armáda je neseriozní, bez kontrol a tím ničí ústavní demokracii. Musel vrátit záruku mlčenlivosti. Pořídil si ochranku, která mu pomohla přežít více než deset pokusů o zabití. Tím, že takto informoval veřejnost, zabránil FBI ve vraždění záchranářů - případných svědků. Své poznámky se pokusil publikovat, chtěl varovat všechny Američany. Tým bezpečnostních služeb ho usmrtil v lednu 1996. Nikomu již nebylo dovoleno vidět jeho tělo, ani nejbližším příbuzným. [8]

Také informátor FBI a bývalý egyptský důstojník Emad A. Salem (43 let) dostal 1 milion dolarů, aby naučil arabské teroristy použít zmiňované zařízení před jeho první aktivací v roce 1993, ale demolice se nepodařila pro malý výkon kompletu, zahynulo 6 lidí a 1000 jich bylo zraněno.

V době útoku 11. září 2001 probíhalo v této oblasti nejméně 10 vojenských cvičení! Všechna letadla monitoroval létající bezpilotní robotický systém Global Hawk (Globální sokol), ale nabízí se otázka, proč v téže době letící letadla "teroristů" nerozpoznal? Tyto dopravní prostředky byly vybaveny nejmodernější technologií, majitelem letecké společnosti byl Jeb Bush, z jím spoluvlastněných letišť stroje startovaly. Letadla ovšem vysílala potřebné kódy, takže je robotický systém nevnímal jako hrozbu a neinformoval o nich NORAD, který by jinak vyhlásil poplach. [17]

Takto si počínala skupina lidí, které byla ve volbách svěřena vláda nad osudem normálních lidí. Aby byli perfektní, použili taktiku z Evropy roku 1933, kdy bylo spálení Říšského sněmu připisováno bulharským komunistům. Jak je to snadné a přesvědčivé! Budou si počínat stejně "přesvědčivě" i u nás při správě RADARU????

Můžeme vsadit na počínání administrativy, která spolu s vojensko-průmyslovým komplexem připravila tak hroznou smrt svým nic netušícím občanům? Jenže to byl jen začátek utrpení milionů dalších lidí v později okupovaných zemích(Afghánistán, Irák - popsáno v článku Drsný výčet úspěchů západní civilizace), protože světová veřejnost byla balamucena údajným útokem arabských pilotů (kde asi vzali mikronukleární zařízení?) Šéf FBI David Gundersen prohlásil: "Terorismus je technika vypracovaná k ovládnutí mas, jejího mínění a prosazení našich záměrů." (Čí terorismus měl na mysli? Jak výmluvné.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 online online | E-mail | Web | 24. srpna 2015 v 23:34 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.