Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

JAK FUNGUJE SVĚT 5.část

25. května 2009 v 15:44 |  Dokumenty
Nyní budu pokračovat tím, že vysvětlím, jak dosáhli rozpoutání 1. světové války. Dějiny zaznamenaly, že 1. světová válka byla uspíšena triviálním incidentem; takovým druhem incidentu, který jak Weishaupt, tak Pike zakomponovali do svých plánů. Tímto incidentem byl atentát na rakouského arcivévodu, zaranžovaný vůdci Iluminátů. Následovala válka. Zahrnovala Německo, Rakousko-Uhersko a jejich spojence, takzvané "mocnosti osy", proti nimž bojovala Francie, Británie a Rusko, takzvaní "Spojenci". Války se během prvních dvou let nezúčastnily pouze Spojené státy.
Do roku 1917 spiklenci dosáhli svého prvořadého cíle; celá Evropa byla ve stavu krajní nouze. Všichni lidé byli unavení válkou a volali po míru a výsledek byl již také dán. Mělo ho být dosaženo, jakmile se Spojené státy zapojí do války na straně Spojenců a mělo se tak stát po znovuzvolení Wilsona. Potom mohl být jediný výsledek války; úplné vítězství Spojenců. Abych plně doložil své tvrzení, že dlouho před rokem 1917 konspirátoři, v Americe vedení Jacobem Schiffem, plánovali zatáhnout Spojené státy do 1. světové války, budu citovat následující důkaz.
Když Wilson v roce 1916 vedl kampaň za své znovuzvolení, jeho hlavním argumentem bylo: "Zvolte muže, který zachrání vaše syny před válkou. Ale během této kampaně Republikánská strana Wilsona veřejně obvinila, že Wilson má již dlouho v úmyslu zatáhnout nás do války. Tvrdili, že kdyby byl poražen, svůj úmysl by provedl během zbývajících měsíců svého působení v úřadě; ale pokud bude zvolen, bude svůj úmysl odkládat až do období po volbách. Ale v té době se americký lid díval na Wilsona jako na "dobrého člověka". Wilson byl zvolen a, podle plánu konspirátorů, vrhnul nás v roce 1917 do války. Jako záminku použil potopení Lusitanie; toto potopení bylo také připravované. Roosevelt, také dobrý člověk v očích americké veřejnosti, použil tu samou techniku v roce 1941, kdy použil zaranžovaný útok na Pearl Harbor na zatažení Spojených států do 2. světové války.
Nyní, přesně jak konspirátoři plánovali, vítězství Spojenců odstranilo všechny monarchy poražených národů a ponechalo jejich lid bez vůdců, zmatené, dezorientované a dokonale zpracované pro jednosvětovou vládu. Plány velkého spiknutí jim vyšly, ale byla zde dosud jedna překážka; stejná překážka, která zmařila Iluminátům a Rothschildovi jejich plán na kongresu ve Vídni po napoleonských válkách. Rusko by bylo na straně vítězů, jako v roce 1814, a car by pevně seděl na svém trůnu. Zde je případné poznamenat, že carské Rusko bylo jediným režimem, kde Ilumináti nezaznamenali žádný pokrok, ani Rothschildové nebyli schopni proniknout do jejich bankovního systému, takže vítězný car by pro ně byl příliš silným nepřítelem, aby jej mohli zdolat. Dokonce i v případě, kdyby se nechal zlákat do takzvané "Ligy národů", bylo předem jasné, že by nikdy nebyl pro jednosvětovou vládu.
A tak dokonce ještě před vypuknutím 1. světové války měli konspirátoři plán, jak vyplnit přísahu Nathana Rothschilda, z roku 1814, zničit cara a také povraždit všechny myslitelné následníky trůnu ještě před skončením války. V tomto plánu byli jejich nástrojem ruští bolševici. Od přelomu století hlavními bolševiky byli Vladimír Lenin, Lev Trockij a později Josef Stalin. To ovšem nebyla jejich pravá jména. Před vypuknutím revoluce bylo jejich útočištěm Švýcarsko. Útočištěm Trockého byla nižší část Východní čtvrti v New Yorku, z větší části obydlené židovskými uprchlíky z Ruska. Lenin a Trockij byli oba podobně drsní a nečesaní. V té době to byl symbol bolševismu. Oba si žili dobře, přestože žádný z nich neměl pravidelné zaměstnání. Žádný z nich také neměl nějakou viditelnou podporu, přesto oba měli vždy dostatek peněz. Všechny tyto záhady byly vyřešeny v roce 1917. Noc co noc Trockij tajně navštěvoval honosné sídlo Jacoba Schiffa a spolu pak ještě před rozedněním shromaždovali pobudy z východní čtvrti New Yorku. Všichni z nich byli ruskými uprchlíky a pod vedením Trockého procházeli výcvikem, který byl zahalen rouškou tajemství. Nikdo nemluvil; ačkoli prosáklo, že Schiff financoval všechny Trockého aktivity.
Potom Trockij náhle zmizel a s ním přibližně tři sta jeho vycvičených pobudů. Ve skutečnosti se všichni plavili na Schiffově lodi na schůzku s Leninem ve Švýcarsku. Na této lodi také bylo 20 milionů dolarů ve zlatě; těchto 20 milionů dolarů bylo poskytnuto na financování bolševického převratu v Rusku. V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Hosty tohoto večírku byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl záhadný plukovník Edward Mandell House, mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu, který financoval císaře a kterého císař odměnil tím, že jej udělal šéfem tajné policie v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže, dále Lithenoth, Kaganovič a Stalin (který byl tehdy vůdcem vlakových a bankovních lupičů). Byl známý jako "Jesse James z Uralu."
A zde musím připomenout, že Anglie a Francie byly dlouhou dobu ve válce s Německem a že 3. února 1917 Wilson zrušil diplomatické styky s Německem. Takže Warburg, plukovník House, Rothschildové a všichni ostatní byli nepřátelé, ale Švýcarsko bylo neutrální půdou, kde se nepřátelé mohli setkat a být přáteli zvláště tehdy, když měli společné plány. Leninův večírek málem ztroskotal díky nepředvídané události. Schiffova loď byla cestou do Evropy zadržena a vzata do opatrovnictví britskou válečnou lodí. Ale Schiff neprodleně rozkázal Wilsonovi, aby Britům nařídil, aby loď se zlatem a Trockého pobudy propustili. Wilson poslechl. Varoval Brity, že pokud loď nepropustí, Spojené státy v dubnu nevstoupí do války, jak čestně slíbil před rokem. Britové varování vzali vážně. Trockij dorazil do Švýcarska a Leninův večírek proběhl podle plánu. Ale spiklenci měli ještě jeden problém, který by, za normálních okolností, byl nepřekonatelnou překážkou. A to bandu teroristů Lenina-Trockého dostat přes hranice do Ruska. Zde na scénu vstoupil bratr Warburg, šéf německé tajné policie. Ten naložil všechny tyto hrdlořezy do nákladních vagónů a učinil všechna nutná opatření pro jejich tajný vstup do Ruska. Zbytek je historie. Revoluce se uskutečnila a všichni členové rodiny Romanovců byli povražděni.
Nyní je mým hlavním cílem dokázat, mimo jakýkoli stín pochybnosti, že takzvaný komunismus je nedílnou součástí velkého spiknutí Iluminátů s cílem zotročit celý svět. Tento komunismus je pouze jejich zbraň a strašák, který má děsit lidi celého světa a dobytí Ruska a vytvoření komunismu bylo z velké části zorganizováno Schiffem a dalšími mezinárodními bankéři v našem New Yorku. Fantastický příběh? Ano. Někdo dokonce může odmítat tomu uvěřit. Pro nevěřící Tomáše to dokážu připomenutím, že před několika lety Charlie KnickerBocker, sloupkař z Hearstových novin, otiskl interview s Johnem Schiffem, vnukem Jacoba Schiffa, v němž mladý Schiff celý příběh potvrdil a uvedl částku 20 milionů dolarů, kterou starý Jacob přispěl.
Pokud ještě někdo vzdáleně pochybuje, že celá hrozba komunismu byla vytvořena strůjci tohoto velkého spiknutí v našem New Yorku, uvedu zde následující historickou skutečnost. Všechny záznamy ukazují, že když Lenin a Trockij organizovali převrat v Rusku, fungovali jako šéfové Bolševické strany. "Bolševismus" je čistě ruské slovo. Organizátoři spiknutí si uvědomili, že bolševismus by nemohli prodat jako ideologii nikomu jinému než ruskému lidu. Tak Jacob Schiff v dubnu roku 1918 vyslal plukovníka House do Moskvy s rozkazem Leninovi, Trockému a Stalinovi, aby změnili název jejich režimu na Komunistickou stranu. Lenin, Trockij a Stalin poslechli, a tak se rok 1918 stal rokem, kdy vznikla Komunistická strana a hrozba komunismu. Toto všechno můžete nalézt ve Websterově univerzitním slovníku, páté vydání.
Zkrátka, komunismus byl vytvořen kapitalisty. Do 11. listopadu 1918 celý ďábelský plán konspirátorů pracoval dokonale. Všechny velké národy, včetně Spojených států, byly vyčerpány a zpustošeny válkou a oplakávaly své mrtvé. Mír byl velkou celosvětovou touhou. A tak, když Wilson navrhl založení "Ligy národů" na zajištění míru, všechny velké národy, bez ruského cara, který by jim stál v cestě, skočily na tuto návnadu. Až na jeden, Spojené státy, o nichž Schiff a jeho společníci nejméně předpokládali, že budou překážkou jejich plánům. Byla to jejich osudná chyba. Víte, když Schiff dosadil Wilsona do Bílého Domu, spiklenci předpokládali, že mají Spojené státy v příslovečné kapse. Wytvořili obraz Wilsona jako dokonalého humanisty. Americkému lidu byl líčen jako bohočlověk. Všechny důvody nechávaly konspirátory věřit, že snadno přesvědčí Kongres, aby koupil "Ligu národů." Ale v roce 1918 byl v Senátu člověk, který jejich plán prohlédl stejně, jako ruský car v roce 1814. Byl to muž s velkým politickým vlivem; téměř tak velkým, jako Teddy Roosevelt. A stejně tak byl chytrý. Byl vysoce uznávaný a měl důvěru všech členů obou komor Kogresu a amerického lidu. Jméno tohoto velkého a vlasteneckého Američana bylo Henry Cabot Lodge. Lodge úplně odhalil Wilsona a nedovolil, aby Spojené státy vstoupily do "Ligy národů".
Je velmi zajímavé vědět, jaký byl skutečný důvod fiaska Wilsonovy Ligy národů. Jak jsem již dříve řekl, Schiff byl poslán do Spojených států, aby uskutečnil čtyři konkrétní úkoly:
1. Nejdůležitější bylo získat kontrolu nad americkým měnovým systémem.
2. Jak bylo navrženo v původním Weishauptově plánu Iluminátů, měl najít vhodné muže, kteří za peníze budou ochotni sloužit jako slepé nástroje velké konspirace a podporovat jejich dosazení na vysoká místa v naší federální vládě, našem Kongresu, v Nejvyšším soudu USA a ve všech federálních úřadech, jako je Ministerstvo zahraničí, Pentagon, Ministerstvo financí, atd.
3. Zničit jednotu amerického lidu vytvořením svárů mezi skupinami menšin po celé zemi, zvláště mezi bílými a černými, jak je načrtnuto v knize Israela Cohena.
4. Vytvořit hnutí s cílem zničit náboženství ve Spojených státech, přičemž křesťanství má být hlavním terčem.
Kromě toho mu byla silně připomenuta závazná směrnice plánu Iluminátů získat plnou kontrolu nad masovými sdělovacími prostředky, které měly být použity k vymývání mozků lidem, aby uvěřili a akceptovali všechny manipulace velkého spiknutí. Schiff byl varován, že jedině kontrola tisku, v té době jediného masového sdělovacího prostředku, jim umožní zničit jednotu amerického lidu.
Když Schiff a jeho společníci v roce 1909 založili "NAACP" (Národní sdružení pro podporu barevných lidí) a v roce 1913 "Ligu proti pomluvám a hanobení organizace B'nai B'rith" (ADL), měly obě skupiny vytvořit potřebné rasové sváry; ale v těch raných dobách ADL pracovala velmi nesměle. Možná ze strachu před akcemi podobnými pogromům vyburcovaných a rozzuřených Američanů a NAACP prakticky spalo, protože jeho bílé vedení si neuvědomilo, že mělo vytvořit buřičské černošské vůdce, jako je Martin Lucifer King, kteří by zapálili pasivní masy černochů.
Kromě toho byl Schiff plně zaměstnán vyráběním a dosazováním svých loutek, aby sloužili na všech vysokých postech v naší vládě ve Washingtonu, prací na získávání kontroly nad naším měnovým systémem a vytvářením 16. dodatku. Byl také velmi zaměstnán organizováním komplotu na převrat v Rusku. Zkrátka, byl příliš zaměstnán všemi těmito pracemi, že úplně přehlédl prvořadý úkol získat úplnou kontrolu nad našimi masovými sdělovacími prostředky. Toto přehlédnutí bylo přímou příčinou Wilsonova selhání při vlákání Spojených států do Ligy národů, protože v době, kdy se Wilson rozhodl obrátit na lid, aby překonal Senát, kontrolovaný Lodgem, se setkal, navzdory jeho přikrášlené reputaci velkého humanisty, s pevně sjednoceným lidem a loajálním tiskem, jehož jedinou ideologií byl "amerikanismus" a americký způsob života. V té době, díky pošetilosti a neefektivnosti ADL a NAACP, neexistovaly organizované skupiny menšin, nebyly žádné černošské problémy, žádné takzvané problémy s antisemitismem, které by zaměstnávaly myšlenky lidí. Nebyla zde levice, ani pravice, ani žádné předsudky o vykořisťování. A tak Wilsonovo dovolávání se "Ligy národů" dopadalo na hluché uši. To byl konec Woodrowa Wilsona, velkého humanisty konspirátorů. Rychle ukončil svoji "křížovou výpravu" a vrátil se do Washingtonu, kde krátce na to zemřel jako slabomyslný na syfilis, a to byl konec "Ligy národů" jako cesty k jednosvětové vládě.
Ovšem, tento debakl byl obrovským zklamáním pro strůjce spiknutí Iluminátů, ale to je neodradilo. Jak jsem již předtím zdůraznil, tento nepřítel se nikdy nevzdává; jednoduše se rozhodli k reorganizaci a pokusili se o to od začátku. V té době byl Schiff už velmi starý. Věděl to. Věděl, že spiknutí potřebuje nové mladší a aktivnější vedení. A tak na jeho rozkaz plukovník House a Bernard Barouk zorganizovali a založili něco, co nazvali "Rada pro zahraniční vztahy"; nové jméno, pod nímž budou Ilumináti ve Spojených státech vyvíjet činnost. Hierarchie, činovníci a ředitelé CFR jsou v podstatě složeni z potomků původních Iluminátů; mnoho z nich se zřeklo svých starých rodných jmen a dalo si americká jména. Například máme Dillona, který byl tajemníkem Státní pokladny, jehož pravé jméno je Laposky. Dalším příkladem je Pauley, šéf televizního kanálu CBS, jehož pravé jméno je Palinsky. CFR má přibližně 1000 členů a obsahuje vedení celého průmyslového impéria v Americe, jako je Blough, prezident U.S. Steel Corporation; Rockefeller, král ropného průmyslu; Henry Ford, automobilový král, atd. A samozřejmě mezinárodní bankéři. Funkcionáři nebo aktivními členy CFR jsou dále předsedové nadací, osvobozených od daní. Zkrátka, všichni muži, kteří poskytovali peníze a svůj vliv ke zvolení prezidentů Spojených států, kongresmanů, senátorů, vybraných CFR, a kteří rozhodují o různých tajemnících Ministerstva zahraničí, Státní pokladny, každé významné federální agentury. Všichni tito lidé jsou členy CFR a jsou skutečně velmi poslušnými členy.
Nyní, abych podpořil tato fakta, vám vyjmenuji prezidenty Spojených států, kteří byli členy CFR: Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight D. Eisenhower, Jack Kennedy a Nixon. Další, kteří kandidovali na prezidentský úřad, byli: Thomas E. Dewey, Aldai Stevenson a viceprezident pobočky CFR, Barry Goldwater. Mezi důležitými členy kabinetu byli členy CFR John Foster Dulles, Allen Dulles, Cordnell Hull, John J. McLeod, Morgenthau, Clarence Dillon, Rusk, McNamara a abychom zdůraznili "rudou barvu" CFR, máme zde členy jako Alger Hiss, Ralph Bunche, Pusvolsky, Haley Dexter White (pravým jménem Weiss), Owen Lattimore, Philip Jaffey, atd., atd. Současně zaplavili tisíci homosexuály a dalšími tvárnými lidmi všechny federální agentury od Bílého Domu dolů. Vzpomínáte si na Johnsonovy velké přátele, Jenkinse a Bobbyho Bakera?
Bylo zde mnoho práce, kterou CFR měla vykonat. K tomu potřebovala mnoho pomocníků. A tak její první prací bylo založit různé "podpůrné organizace", kterým přidělila zvláštní úkoly. Nemůžu zde jmenovat všechny jejich podpůrné organizace, ale pokusím se vyjmenovat ty nejdůležitější: "Foreign Policy Association" (FPA), "World Affairs Council" (WAC), "Business Advisory Council" (BAC), nechvalně proslulá ADA ("Americans for Democratic Action"), kterou vede Walter Ruther, nechvalně známá "13-13" v Chicagu. Barry Goldwater byl a bezpochyby je dosud viceprezidentem jedné z pomocných organizací CFR. Kromě toho CFR v každém státě Unie založila zvláštní výbor, kterému přiřadila různé státní činnosti.
Rothschildové současně založili obdobné řídicí skupiny, jako je CFR, v Anglii, Francii, Německu a v dalších zemích, které měly kooperovat s CFR při rozpoutávání další světové války. Ale prvořadým úkolem CFR bylo získat kontrolu nad prostředky masové komunikace. Kontrola tisku byla přidělena Rockefellerovi. A tak Henry Luce, který nedávno zemřel, byl financován, aby založil několik celonárodních časopisů, mezi nimi "Life", "Time", "Fortune" a další, které propagovaly SSSR v Americe. Rockefellerové také přímo nebo nepřímo financovali časopis "Look" bratrů Colesových a řetězec novin. Také financovali muže jménem Sam Newhouse, aby skoupil a vybudoval řezězec novin po celé zemi. Eugene Myer, jeden ze zakladatelů CFR, později koupil "Washington Post", "Newsweek", "Weekly Magazine" a další publikace. Ve stejné době CFR začala vychovávat a podporovat nový druh sprostých sloupkařů a spisovatelů úvodníků, jako jsou Walter Lipman, Drew Pearson, Alsopové, Herbert Matthews, Erwin Canham a další téhož druhu, kteří sami sebe označovali jako "liberály", kteří proklamovali, že "amerikanismus je izolacionismus", že "izolacionismus je válečné štváčství", že "antikomunismus je antisemitismus a rasismus." To všechno ovšem zabralo čas, ale dnes naše týdeníky, vydávané vlasteneckými organizacemi, jsou úplně pod kontrolou loutek CFR a tak se jim nakonec podařilo náš národ rozdělit na hašteřící se, rvoucí se a nenávidící se frakce. Pokud jste se divili, kde se v novinách berou všechny ty tendenční zprávy a vyložené lži, nyní víte, proč tam jsou. Lehmanům, Goldman-Sachsům, Kuhn-Loebům a Warburgům CFR přidělila práci získat kontrolu nad filmovým průmyslem, Hollywoodem, rozhlasem a televizí; věřte mi, že se jim to povedlo. Pokud se stále ještě divíte, tomu strašnému propagandistickému vysílání Eda Morrowsw a dalších jemu podobných, nyní znáte odpověď. Pokud se divíte všem těm oplzlostem, sexu, pornografii a filmům o smíšených manželstvích, které vidíte ve vašem kině a na vašem televizním přijímači (které všechny demoralizují naši mládež), zde máte odpověď.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.