Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

BLOGEM PRO MÍR

Jeden milion blogů pro mír

6. prosince 2008 v 9:17


The Concept The Concept
Between 20 March 2007 and 20 March 2008 (the fifth year of the war), we will attempt to sign up One Million Blogs for Peace. By signing up, a blogger is stating his or her agreement with The Pledge below. Mezi 20. březnem
2007 a 20. března 2008 (v pátém roce války), budeme pokoušet se zaregistrujete jeden milion Blogy pro mír. Podpisem nahoru, jeden blogger, se uvádí, jeho nebo její souhlas s níže zástavy. They will then be able to participate in various challenges launched by One Million Blogs for Peace. Budou se moci zapojit do různých výzev, kterou zahájila jeden milion Blogy pro mír. They will also be listed on this website with a link to their blog. Budou také uvedeny na této webové stránce s odkazem na svůj blog.

Bloggers who took The Pledge before the launch date of 20 March 2007 are known as "Inblogurals" (Inaugural Blogs). Blogeři, kteří se o zástavu před datem zahájení dne 20. března 2007 jsou známy jako "Inblogurals" (Inaugurační blogy).

The Pledge Závazek
I believe in the immediate withdrawal of all foreign combat troops from the nation of Iraq. Věřím, že v okamžité stažení všech zahraničních vojsk z boje proti národu Iráku. I believe in using my blog, in whole or in part, as a tool toward this end. Věřím, že v užívání mého blogu, v celku nebo v části, jako nástroj k tomuto účelu.

Who's Eligible Kdo je způsobilá
There will be two counts (toward 1,000,000). K dispozici budou dva počítá (na 1.000.000). For one, a blog must be based in the home country of a nation currently engaged in the Iraq War. Z jedné strany, blog, musí být založeno v domovské zemi a národ, kteří v současné době války v Iráku. As of now, those nations are: Albania, Australia, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, the Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Mongolia, Poland, Romania, South Korea, the United Kingdom, and the United States of America. Stejně jako nyní, ty národy jsou: Albánie, Austrálie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna-Hercegovina, Česká republika, Dánsko, El Salvador, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Jižní Korea, Spojené království a Spojených států amerických.

The second count will include all bloggers worldwide, whether or not their countries are involved in the conflict. Druhý hrabě bude obsahovat všechny bloggerů po celém světě, zda je či není jejich země jsou zapojeny do konfliktů. The importance of keeping separate counts is explained
here . Význam vedení oddělené počítá se zde vysvětleny

 
 

Reklama