Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlučení na výra je slovo.
Tak špatná pravda a tak krásná řeč.
(Jan Skácel)

Dokumenty

LETEM SVĚTEM

1. září 2014 v 1:04
Všechno jede podle plánu. Střední vrstva se hroutí, v kri­zo­vých ohniscích přihořívá a pola­ri­­za­ce získává na vytříbenosti (mnozí jsou pro/proti/Americe/Rusku/socialismu/ka­pi­ta­lis­mu - přičemž ani jedno z toho není, co bývalo...), zatímco nadná­rodní mocipáni si mnou ruce nad národnostními konflikty.V první světové válce obnášel počet civilních obětí 10 procent. V dnešních válkách je poměr opačný: 90 procent obětí jsou civilisté.
Polarizování je nezbytná přísada k rozdmychání světových požárů. Rozděl a panuj. Patříš-li k jednomu ze soupeřících táborů, napomáháš zrodu "nového světového řádu".
Američanům začíná připadat, že jejich stát vypadá stále víc jako dřívější policejní sovětský režim. A zatímco 70 miliónů lidí je na potravinových lístcích a každý občan je sledován jako možný terorista, otevírá Barack Hussein Obama doširoka jižní hranice, jimiž do země proudí z celého světa ilegální přistěhovalci, kteří si chtějí v zaslíbené zemi přilepšit, ale samozřejmě i nesčetné zástupy zločinců.
Někteří lidé se radují nad pádem amerického obra a živí se nadějí, že zásvit svobody přichází z Východu. Nu, svobodu vám nepřinese Američan ani Rus ani Arab nebo Číňan. Svoboda musí vzklíčit z nitra.
A tomu napomáhat je jediný způsob, jak nad "novým světovým řádem" zvítězit. Násilí v úvahu nepřipadá. A jelikož osud, který má být nakonec nám všem společný, se vyznačuje izolovaností lidí a dokonalou závislostí na milosti korporací, je tím vyznačena zároveň cesta obrany: soudržnost lidí a angažovanost "odspodu", a také nezávislost a soběstačnost.
Nemyslete, že malý krok je bezvýznamný. Každý se počítá. Jste-li v situaci bezzemka a nevidíte možnost, jak získat kus půdy a soběstačně se zásobovat potravinami, neznamená to, že všechno ostatní nemá smysl. Každý z nás neustále přispívá k celosvětovému vývoji. Každý počin a každá myšlenka jsou účinným příspěvkem.
Krize je nevyhnutelná, protože dochází ke změně paradigmat - nejen ve vědě, ale i ve všech ostatních oblastech přecházíme od newtonovských a darwinovských zákonitostí do říše kvantového propojení a nelineárních procesů. A systémy, které fungovaly ve starém světě, už v novém fungovat nemohou. Pokud se nepřerodí, nutně se zhroutí.
Plán světa s "novým světovým řádem" je ovšem narýsován ještě na starých paradigmatech a to je jeho Achilova pata.
Soudržnost a soběstačnost, milí lidičkové. Neboť to, co se děje jedinému z nás, děje se nám všem.

Svědectví k chemtrails

28. května 2014 v 8:57

Německý letecký technik vypovídá, jak instaloval zařízení na chemtrails

12.5.2014 promluvil letecký technik na mírové demonstraci v Drážďanech. Fakta o další konspirační teorie vyplouvají na povrch. (Nj)

chemtrails - stará písnička, nové poznatkychemtrails - bohužel pravdaodkud fouká chemtrails

Protektorátní vláda se činí

19. května 2014 v 10:45
Protektorátní vláda se činí. Fiskální pakt je podvod. Země se musí vymanit ze sevření bankéřů
NE Bruselu - Národní demokracie odsuzuje servilní postoj vlády Bohuslava Sobotky, která v hlubokém předklonu před svými evropskými pány schválila přistoupení České republiky k tzv. Fiskálnímu paktu. K takovému kroku přitom neměla odvahu ani nepříliš sebevědomá vláda Nečasova.
Ukazuje se tak, že současným vládním představitelům nejde vůbec o blaho národa, ale pouze o bezmyšlenkovité plnění úkolů, které dostávají z bruselských lóží. Jinak si nelze vysvětlit, že zvednou ruku pro smlouvu, která znamená nové zadlužování země, je zároveň dalším krokem k přijetí eura, což většina národa odmítá a - což je nejvíce nebezpečné - přesouvá další kompetence na bruselskou úroveň.
Takto se může chovat jen protektorátní vláda. Není ostatně bez zajímavosti, že ministři současné protektorání vlády obhajují protektorát minulý - například ministryně spravedlnosti Helena Válková vyděsila veřejnost kritikou odsunu Němců po druhé světové válce a svým výrokem o tom, že "ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo."
Nevýhodnou smlouvu pak představitelé vlády obhajují směšným argumentem, že nyní se budou konečně moci účastnit těch summitů EU, kterých se dosud ještě účastnit nemohli.
Tvrdí také, že se vracíme do hlavní proudu evropské integrace, čímž jen prokazují, že nevnímají změny, ke kterým v Evropě dochází. V téměř všech zemích EU posilují euroskeptické a národovecké strany a po evropských volbách se dá očekávat zásadní změna fungování Unie. Žádný hlavní proud evropské integrace dnes už vpodstatě neexistuje.
Ač se Fiskální pakt tváří jako opatření, která má zamezit zadlužování země, zadlužování naopak ještě zvýší. Počítá totiž s tím, že země, která rozpočtovou kázeň nedodržuje, bude platit pokutu. Ale rozpočtovou kázeň dnes nedodržuje a dodržovat se nechystá (ba ani skoro nemůže) téměř žádná země EU, jde tedy pouze o cynický nástroj, jak vyrábět pokuty na tyto země a skrze tyto pokuty je ještě více zadlužovat.
Mít vyrovnaný rozpočet je sice správné a NE Bruselu - Národní demokracie ho schvaluje a má ve svém programu, ale s přístupem všech polistopadových vlád (s výjimkou vlády Klausovy) a hlavně v souvislosti s členstvím ČR v EU je zřejmé, že jde o nedosažitelný cíl. Mezinárodní bankéři totiž nedopustí, aby se země přestaly zadlužovat - z jejich dluhů přece tyjí a za zapůjčené virtuální peníze skupují reálné bohatství celých národů.
Rozseknout tento začarovaný kruh a vrátit se k vyrovnanému či ještě lépe přebytkovému rozpočtu může země jen tehdy, když se vymaní z osidla těchto parazitických struktur. To mimo jiné znamená i odchod z Evropské unie, který NE Bruselu - Národní demokracie prosazuje.
Jedině takové řešení vrátí zemi nezávislost a prosperitu. Hra na vyrovnaný rozpočet, který EU skrze Fiskální pakt zdánlivě požaduje, je jen dalším podvodem.
Adam B. Bartoš, předseda; Ladislav Zemánek, místopředseda

www.nebruselu.cz

Příběh Ameriky je příběhem paranoie

4. července 2013 v 20:41
Oliver Stone
Karlovy Vary - Kdo není s námi, je proti nám, tahle v historii už několikrát použivá věta podle amerického režiséra Olivera Stonea nejlépe vystihuje poválečné Spojené státy. "My jsme prostě vždycky věřili tomu, že jsme někým ohroženi," dává Stone do souvislosti mocenské prvenství USA a jejich paranoiu. Ale i Spojené státy podle něho čeká jednou zánik, stejně jakoukoli jinou říši v dějinách.

Celé zde:

Oliver Stone: Snažím se najít pravdu

Neúnosná hanba zapomnění

12. června 2013 v 8:23
Vesnice Lidice v bývalém Československu a Dajr Jásín v Palestině jsou odstrašujícími příklady etnických čistek a kolektivního trestu vykonaného na nevinných lidech jednou nacisty, podruhé Izraelci.


Z morálního pohledu ukazují, jak tragicky zůstalo hluboké lidské ponaučení z druhé světové války bez povšimnutí.
Na vyhlazení lidických vesničanů bylo pragmaticky zapomenuto, když se v roce 1947 vláda Československa, zlákána vidinou rychlých příjmů, podílela na vyvraždění palestinské vesnice Dajr Jásín a 500 dalších, které byly v rámci Plánu Dalet systematicky zničeny teroristy milic Stern, Irgun, Lechi a Hagana, vyzbrojených Československem. Z těchto teroristických skupin vznikla izraelská armáda, která pokračuje v etnických čistkách v Palestině do dnešního dne, pomocí nelegální okupace servilně podporované českou vládou.

Imperialistické zrady Palestiny a Československa
Česká zrada Palestiny je o to více zarážející a znepokojující ve světle skutečnosti, že ve zradách obou zmíněných zemí hrály hlavní úlohu imperialistická Británie a Francie. Británie, v zoufalé snaze získat arabskou podporu ve válce proti Osmanské říši, souhlasila v korespondenci McMahona s Husajnem (14. července 1915 až 30. ledna 1916) s arabskou nezávislostí. Avšak dne 16. května 1916 Francie a Británie podepsaly tajnou Sykes-Picotovu dohodu, ve které si v případě porážky Turků rozdělily Blízký východ mezi sebe. Posléze 9. listopadu 1917 britská Balfourova deklarace zaručila Židům domovinu v Palestině. Tyto dohody a zrady vzešly z tupé arogance imperialismu, "z vnímání vzdálené cizí reality jako podřízené, z vytváření její historie z vlastního úhlu pohledu, z považování jejího lidu za objekty, o jejichž osudu mohou rozhodovat na dálku správci podle vlastního přesvědčení, co je pro ně nejlepší." (Edward Said) V roce 1938 Francie a Británie spolu s Itálií a Německem podepsaly Mnichovskou dohodu, která vedla k nacistické anexi a roztržení Československa. "Jakkoli můžeme sympatizovat s malým národem ohroženým velkým a mocným sousedem, nemůžeme jen kvůli němu za současných okolností zatáhnout celou britskou říši do války." Pasivní politika ústupků ze strany britského předsedy vlády Nevilla Chamberlaina, jeho zrada a obětování Československa Hitlerovi s cílem odvrátit válku, to vše selhalo a mělo dalekosáhlé následky: Mnichov byl pro Hitlera velkým diplomatickým vítězstvím. Západní demokracie mu dovolily obsadit Porýní, daly Mussolinimu volnou ruku v Etiopii, vyzvaly k nezásahové frašce vůči frankistickému Španělsku a nehnuly prstem pro Rakousko. V Mnichově poprvé Hitler donutil Západ, aby za něj udělal špinavou práci. Demokratické země zmrzačily vlastního spojence. Servírovaly Československo na stříbrném podnose. (David Sedivy) 15. března 1939 Československo přestalo existovat a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava pod brutálním vedením Řezníka v Praze, zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha.

Nacisté vymazali Lidice z mapy
Navzdory nacistické okupaci byly v roce 1942 Lidice, ležící asi 20 kilometrů od Prahy, typickou českou vesnicí s 503 obyvateli, ve které se po staletí poklidně střídaly cykly školní docházky, námluv, sňatků, narození, výročí a pohřbů. Většina mužů tvrdě pracovala v továrnách a dolech v sousedních městech, ženy zůstávaly doma s dětmi. O nedělích vyzváněly kostelní zvony. Vesnici zasáhla rána, když dva čeští odbojáři, vycvičení v Británii, spáchali atentát na Heydricha. Na Lidice, chybně spojené s atentátem, dopadl hlavní nápor Hitlerem nařízené odvety. 10. června 1942 bylo zastřeleno 173 mužů nad 15 let. Ze 203 žen a 105 dětí byly některé převezeny do koncentračních táborů a některé později zastřeleny. Eichmann nařídil vyvraždění 81 dětí, které byly udušeny v plynových komorách Magirus. Nakonec zemřelo 340 vesničanů a jen 153 žen a 17 dětí přežilo válku. Jednotky SS vyhodily obec do povětří, buldozery ji srovnaly se zemí a vymazali z mapy. O několik dní později potkal stejný osud obec Ležáky. V odvetném honu bylo zabito celkem 1300 Čechů.

Další zrady
O tři roky později, na Jaltské konferenci 4.-11. února 1945 (a později v Postupimi a Teheránu), projednávali vítězní imperialisté - Británie, Rusko a USA - další zrady v rámci poválečné reorganizace Evropy. Československo bylo připojeno k východnímu bloku pod ruskou komunistickou nadvládou. O pět let později [od lidického masakru], 27. listopadu 1947, byla přijata rezoluce OSN č. 181, doporučující rozdělení Palestiny. Československo, byť dvakrát zrazeno, se jako ubohá oběť napodobující svého tyrana nehorázně připojilo ke zradě Palestiny, když stejně jako Británie a Francie hlasovalo pro její rozdělení.

Sionisté vymazali Dajr Jásín z mapy
Od roku 1947 se Řezníci v Palestině, zejména po významné dodávce moderních zbraní z Československa, pustili do dobyvačné války… [500] arabských vesnic bylo ve skutečnosti nejen zabráno, ale doslova vymazáno z mapy, aby na jejich místě mohly vzniknout obce židovské. Důstojník Morris vypověděl: "velitelé brigády a praporu dostali povolení zbourat nebo vyprázdnit a vyhodit do povětří nepřátelské nebo potenciálně nepřátelské arabské vesnice." Izraelský velitel dále popsal, jak sionistické rozhlasové stanice a reproduktory namontované na obrněných vozech objíždějících vytyčené území vyvolávaly paniku. Varovaly arabské obyvatele, že pokud neutečou, mohou se nakazit cholerou a tyfem, a že dokonce "nevinní", kteří zůstanou, budou muset zaplatit vysokou cenu za palestinské útoky na Židy. Psychologický útok zahrnoval také vysílání z reproduktorů připevněných na džípech mezi sudy bomb, ve kterém se střídaly hrůzné zvuky, křik a kvílení vyděšených arabských žen s pohřebním hlasem volajícím v arabštině: "spaste své duše, všichni věřící! Utíkejte! Židé používají jedovatý plyn a atomové zbraně. Zachraňte se ve jménu Alláha." (Adel Safty: Might Over Right: How the Zionists Took Over Palestine, 2009)
Dajr Jásín, ležící asi 5 kilometrů od Jeruzaléma, byl typickou palestinskou vesnicí, ve které se po staletí poklidně střídaly cykly školní docházky, námluv, sňatků, narození, výročí a pohřbů. Většina mužů tvrdě pracovala v kamenictví, na polích a v sadech, ženy se staraly o děti. Denně z mešit volal muezín lid k modlitbě.
V časných ranních hodinách v pátek 9. dubna 1948 vpadl Irgun, ve spolupráci se Sternovým gangem a s vědomím a pomocí Hagany, do vesnice Dajr Jásín, jejíž nic netušící obyvatelé spali. Členové židovského gangu chladnokrevně povraždili 250 mužů, žen a dětí, z nichž mnohé nejdřív zmrzačili a znásilnili. David Shipler z New York Times cituje dokumenty Červeného kříže, potvrzující, že sionističtí útočníci "seřadili muže, ženy a děti podél zdí a postříleli je."
"Celé rodiny," napsal jeden izraelský historik, "byly prošpikovány kulkami a střepinami granátů a pohřbeny pod troskami svých domů, vyhozených do povětří, muži, ženy a děti byly postříleny při snaze utéct z domů pryč, vojáci vytahovali ven jednotlivé osoby, vzali je stranou a postříleli. Na konci masakru byly skupiny starých lidí, žen a dětí, vláčeny ulicemi Západního Jeruzaléma v jakémsi "vítězném průvodu" a poté dovezeny do (arabského) Východního Jeruzaléma. "Když systematické zabíjení skončilo, dosáhl konečný počet obětí uvedený v New York Times ze 13. dubna 1948 254 mrtvých. Hřbitov byl později rozbořen a vesnice Dajr Jásín byla vymazána z mapy." (Adel Safty: Might Over Right: How the Zionists Took Over Palestine, 2009, str. 189)

Česká zrada Palestiny
Izraelský mýtus, že při vytváření státu Izrael byli sionisté ubohým Davidem drceným Goliášem arabských sil, stejně jako všechny izraelské hasbary jsou čistým výmyslem, což dokazují masivní ilegální české (a další) dodávky zbraní, které porušily mezinárodní zbrojní embargo vůči Židům a Arabům.
Aby Češi vypomohli válkou vyčerpané státní pokladně, nelenili dodat Izraelcům desítky tisíc pušek, kulometů, bodáků, pistolí, poloautomatických zbraní, 80 400 000 nábojů, 25 letadel Avia S-199 a 61 letadel Supermarine Spitfire. Také vycvičili piloty vojenské skupiny Hagana, specializovaný pozemní tým a brigády židovských dobrovolníků.
České kulky byly nepochybně zasévány do těl palestinských dětí, žen a mužů během Nakby v letech 1947-1948.
Komunistický převrat v Československu v roce 1948 přerušil výjimečné vztahy s Izraelem až do roku 1990, v současnosti vláda České republiky hlasitě papouškuje izraelskou hasbaru (propagandu): v roce 2009, kdy předsedala EU, kontroverzně podporovala právo Izraele na sebeobranu v jeho nepřiměřených a brutálních válečných zločinech proti neozbrojeným rodinám v Gaze na přelomu roku 2008/2009. Češi také v naprosté absurditě prohlásili, že turecká flotila Mavi Marmara "byla plánovanou provokací za účelem nachytat Izrael."
Vlády zemí EU jsou vázány evropskými pravidly pro obranný průmysl, který zakazuje prodej zbraní, pokud může zhoršit regionální napětí nebo existuje velká pravděpodobnost, že budou použity k porušování lidských práv. Bez ohledu na to vyváží vedle Francie nejvíce zbraní Německo, Velká Británie, Belgie, Polsko, Rumunsko a samozřejmě věrný druh Izraele, Česka republika.
29. listopadu 2012 česká vláda, nejlepší přítel Izraele, ostudně vyslovila své osamělé "ne" a spolu s Izraelem, Spojenými státy, Kanadou, Marshallovými ostrovy, Federativními státy Mikronésie, Nauru, Palau a Panamou hlasovala proti návrhu udělit palestinské samosprávě statut pozorovatele jako "nečlenskému státu".
Zatímco česká vláda se hrdě považuje za nejspolehlivějšího spojence Izraele, český národ, který zažil skutečné utrpení během zrady západními zeměmi, nacistické a ruské okupace, porušování lidských a politických práv, zná dobře touhy a agónii palestinské duše. Český lid došel až k sametové svobodě a je to on, kdo ve jménu společné lidskosti a boje může dosáhnout toho, aby se opovrženíhodná obhajoba Izraele českou vládou proměnila ve spravedlnost pro Palestinu.
Článek byl původně zveřejněn na PalestineChronicle.com. Z angličtiny přeložila Marie Fareh se souhlasem autorky.

Dr. Vacy (Vaclava) Vlazna je koordinátorkou organizace Justice for Palestinian Matters se sídlem v Sydney, Austrálie. V únoru 2005 byla poradkyní pro lidská práva pro Hnutí za svobodný Aceh (Gerakin Aceh Merdeka, GAM) ve druhém kole mírových rozhovorů v Helsinkách, od kterého se pak z principu distancovala. Byla koordinátorkou lobbistické skupiny za spravedlnost pro Východní Timor, kde také v letech 1999-2001 působila v misích OSN UNAMET a UNTAET. Do Austrálie se dostala v roce 1949 s rodiči, jako uprchlice po komunistickém převratu (jejími slovy "po ruské okupací Československa"). Rodnou vlast navštívila dvakrát. V roce 1997 přijela do Prahy lobbovat za podporu Východního Timoru. Její matka Vlasta Vlažná, v Československu známá herečka působící v ochotnickém divadle v Hartmanicích, obdržela v roce 2006 pamětní medaili Jana Masaryka za svou obětavou práci pro českou komunitu v Austrálii.


Humanitární atlas Palestiny
Doporučujeme ke stažení a ke studiu nejaktuálnější vydání map z Palestiny zpracovaných Kanceláří OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území (OCHA).


Zdroj:

Konspirace není žádná teorie

10. června 2013 v 1:54

Karen Hudes /WB/: Konspirace není žádná teorie - Insider Světové banky

Karen Hudes, 20letá veteránka ze Světové banky, potvrzuje, že rodiny ovládající centrální banky vlastní a řídí svět. Také potvrzuje, že bankéři jsou připraveni použít stanné právo, aby bránili svůj podvodný monopol poskytovat úvěry. (Válka proti terorismu je samozřejmě záminka).


Insider ze Světové banky alarmuje ohledně Fedu

Bývalý insider ze Světové banky, bývalá hlavní poradkyně Karen Hudes, říká, že globální finanční systém je ovládán malou skupinou zkorumpovaných po moci bažících figurek, točících se kolem soukromě vlastněných amerických Federálních rezerv.
Tato síť se zmocnila kontroly rovněž nad médii, aby mohla ututlávat své zločiny, vysvětlila. V rozhovoru pro New American Hudes říká, že když se pokusila spustit povyk kvůli řadě problémů ve Světové bance, byla vyhozena. Nyní, spolu se sítí dalších alarmistů, je Hudes odhodlána odhalit korupci a skoncovat s ní. A v úspěch má důvěru.
Hudes ocitovala explozivní švýcarskou studii z r. 2011, zveřejněnou v časopisu Plos One, týkající se "sítě globální korporátní kontroly", a poukázala na to, že malá skupina subjektů - většinou finančních institucí a obzvláště centrálních bank - má obrovský vliv na mezinárodní ekonomiku zpoza opony.
"Ve skutečnosti se opravdu děje to, že světové zdroje jsou ovládány touto skupinou," vysvětlila a dodala, že "zkorumpovaní uzurpátoři moci" dokázali ovládnout také média. "Je jim to umožňováno dělat."

"Zmocnění se státu"

Hudes, právnička, která strávila asi dvacet let v právním oddělení Světové banky, pozorovala machinace této sítě z blízka. "Pochopila jsem, že nyní máme co dělat s něčím, co je známo jako zmocnění se státu, kdy jsou vládní instituce kooptovány skupinou, která je zkorumpovaná," řekla New American v telefonickém rozhovoru. "Pilíře americké vlády - některé z nich - jsou nefunkční kvůli zmocnění se státu; je to obrovský příběh, je to obrovské ututlávání."
Jádro sítě, řekla Hudes, tvoří 147 institucí a centrálních bank - obzvláště Federální rezervy, které byly vytvořeny kongresem, ale které jsou vlastněny v podstatě kartelem soukromých bank. "Je to příběh o tom, jak mezinárodní finanční systém byl tajně zabrán, většinou centrálními bankami - o těch mluvíme," vysvětlila. "Centrální bankéři se systémem hazardovali, řekla bych, že jde o usurpování moci."
Konkrétně Fed tvoří centrum sítě a ututlávání. Hudes pokračovala a zmínila politiku a dozorové orgány, jejichž součástí jsou vrcholoví představitelé vlády a Fedu. Dodala, že centrální bankéři manipulovali také s cenami zlata, čímž potvrdila široce rozšířené obavy, které New American rozsáhle dokumentoval. Skutečně, dokonce i nepřesné finanční výkazy Světové banky, které se Hudes pokusila odhalit, mají, jak řekla, vazby na americkou centrální banku.
Ve stínu se ukrývající, avšak obrovsky mocná Banka pro mezinárodní vypořádání slouží jako "klub těchto soukromých centrálních bankéřů", pokračovala Hudes. "A teď, budou lidé chtít nadále platit úroky za dluhy své země této skupině, až přijdou na tajné fígle, které tato skupina prováděla? Nezapomínejte, jak mimořádně se obohatili a jak brali na nouzová vyplácení peníze daňových poplatníků."

Ve Fort Knox žádné zlato

Ohledně zasahování do ceny zlata Hudes řekla, že šlo o snahu mocné sítě a jejích centrálních bank "udržet svoji papírovou měnu" - což je podezření sdílené mnoha analytiky a dokonce i vysokými vládními představiteli. Tato alarmistka ze Světové banky také řekla, že na rozdíl od oficiálních tvrzení nevěří, že je ve Fort Knox nějaké zlato. Dokonce i kongresmani a zahraniční vlády se pokusily zjistit, jestli tam tento drahý kov ještě je, ale neměly přílišný úspěch. Hudes však věří, že tento podvod bude nakonec zničen.
"Jako by se lumpové pokoušeli zjistit, kde se mohou schovat. Je to mafie," dodala. "Tito provinilci, kteří si usurpovali veškerou ekonomickou moc, uspěli u infiltrování obou stran problematiky, takže najdete lidi, kteří se údajně pokouší bojovat s korupcí, ale kteří tam jsou jen proto, aby šířili desinformace, a jako místodržící, kteří pasou po každém, kdo si dokáže dát jejich jednání dohromady… Tito kriminálníci si myslí, že když dokážou udržet svět v nevědomosti, mohou ho dojit o to déle."

Reforma nebo stanné právo?

Zatímco média jsou ovládaná síti "uzurpátorů moci", Hudes pracovala se zahraničními vládami, reportéry, americkými představiteli, vládami států a širokou koalicí dalších alarmistů na totálním odhalení tohoto podvodu. Byl o to celkem i zájem, obzvláště mezi zahraničními vládami a představiteli států ve Spojených státech…
"Budeme muset vyčistit finanční systém, tam to směřuje, ale mezitím lidé, kteří nevěděli, jak je systém zmanipulován, to zjistí," řekla. "Budeme mít jiný typ mezinárodního finančního systému… Bude to nový typ světa, kde lidé budou vědět, co se děje -- již žádné zákulisní dohody; to se trpět nebude. Budeme mít jiný typ médií, pokud lidé nechtějí být ovládáni a kontrolováni, což si nemyslím, že chtějí."
Zatímco Hudes zněla pozitivně, uznává, že svět čelí nyní závažnému nebezpečí - existují dokonce plány na vyhlášení stanného práva ve Spojených státech, řekla. Příští kroky budou pro lidstvo klíčové. Proto, tvrdí Hudes, je klíčové, aby lidé ve světě odhalili bezpráví, korupci a zlodějnu, k čemuž dochází na nejvyšších úrovních - a zarazili to jednou pro vždy. Následky nečinnosti by byly katastrofální.Zdroj:

Kdo může za povodně

7. června 2013 v 14:33
Zamyšlení nad pravidelnými povodněmi v Česku.

Za povodně mohou krávy a voli.

Již mnoho let sleduji nejen to co se děje u nás, ale i ve světě. A není toho zrovna málo. Jak se také říká všechno souvisí se vším a proto se pokusím vysvětlit proč onen název článku.


Za bývalého režimu nebývaly takové záplavy, jako jsou dnes. Občas se nějaké sice vyskytly, ale ty byly jen místní, kdy to spláchlo jednu nebo dvě vesnice, ale jinak to bylo v pohodě. Proč to ale dnes je tak katastrofálním jevem? Že by mělo vinu globální oteplování, jak se nám snaží tvrdit globálně podporovaná média?
Ono to bude trošku jinak. Pan Telička nám vyjednal při přístupových jednáních s EU okleštění našeho zemědělství od státních dotací. V důsledku se stalo to, co všichni dnes víme. Z naprosto soběstačného státu s dostatkem potravin se stal stát závislý na dovozu i těch nejzákladnějších komodit. Stali jsme se rozvojovou zemí a to nejen co se zemědělství týče, ale i průmyslu, zdravotnictví, dopravy apod. Jediné co u nás vzrostlo, byla korupce a zlodějna ve velkém, což není zrovna dobrou vizitkou.
Protože zemědělcům přestali odebírat mléko zpracovatelé, údajně kvůli vysokým cenám, početní stavy hovězího dobytka se začaly snižovat až na dnešní minimum. Kvůli kravám pěstovali zemědělci lány vojtěšky. Vojtěška má mimo jiné také tu vlastnost, že dokáže zadržovat množství vody. Místo vojtěšky se začala pěstovat řepka. A viděli jste, jak vypadá pole s řepkou zblízka? Půda je jak asfaltka. A není jenom řepka. Stejné je to i kukuřicí a bramborami. Protože zmizely krávy a prasata, nastal také nedostatek hnojiv, která zkypřují půdu a rovněž zadržují vodu. Důležitou mocninou zůstávají také velká pole bez mezí, které by zadržely vodu. Navíc již dříve byla provedená meliorace, jinými slovy odvodnění velkých území. Místy už je sice nefunkční, ale i ona přispívá k rychlému odvádění vody z polí. A tak se stává to, že při silnějším dešti hrkne do vesnice voda s bahnem a je problém.

A teď ještě k těm volům.
Velkým fenoménem se stalo to, že se snažíme upravovat i ty nejmenší plochy dlážděním, betonováním a asfaltováním. Tím se snižuje jednak vsakovací plocha a druhak z této plochy odvádíme vodu do kanalizace.
K tomu se nutně musí připočítat voda ze střech, která odtéká tamtéž. Můžeme se pak divit tomu, když z hodiny na hodinu stoupne voda v řece o metr?
V této činnosti pokračujeme neustále pod vedením EU budováním cyklostezek. Chodníky a silnice máme v zoufalém stavu, nicméně cyklostezky musí být! Navíc tyto cyklostezky vedou často právě kolem vodních toků, takže při jejich rozvodnění jsou první na řadě pro destrukci.
Dále jsou na vině regulace řek. Bylo zjištěno, že klikatící řeka pojme daleko více vody, než přímé koryto. Navíc voda má tendenci otáčet se doprava, takže i v rovném korytě dochází k zanášení vždy v určitých místech, které pak tok přibrzďují. V sousedním Německu se snažili všechny toky regulovat a mají tam jednu povodeň za druhou. Je také známé, že stromy na březích svými kořeny zpevňují tyto břehy a brání erozi půdy. Proto je naši vodaři z povodí masivně kátí. My se vždycky chytáme těch nejpitomějších řešení, které všichni opouštějí, tak my je zavádíme. Ať už je to atomová energetika, nebo přijetí eura, které je před rozpadem.

A v poslední řadě jde o manipulaci s počasím, která probíhá už od padesátých let. Jde totiž o takové veřejné tajemství o kterém se nedočtete v novinách, ani v televizi a které dokonce meteorologové nechtějí brát vůbec na vědomí.
Nejdříve se tomu říkalo osévání mraků. Letadla létala a rozprašovala jodid stříbrný. Ten na sebe nabaloval vlhkost, která způsobila silné deště. V Anglii způsobila obrovské záplavy, tuším, že to bylo v roce 1954. Po dlouhé době se k tomu přiznala armáda. Také v Číně se rozháněly mraky při olympiádě. Většina těchto manipulací však zůstává před veřejností utajena.
Trvalé chemtrails " jsou ty, které obsahují počasí měnící aditiva, na rozdíl od těch, které představují normální výfukové zplodiny letadel a které se rozpouští po několika vteřinách nebo minutách.
Případ Orange se zabývá několika americkými patenty. Například autoři popisují patent z r. 1975 "práškové vytváření chemtrails" vynález: "specifického aparátu pro tvorbu chemtrails, aby práškové chemtrails měly maximální radiační rozptyl pro danou váhu materiálu. Osevný materiál … sestává z 85% kovových částeček a 15% dalších příměsí. Případ Orange také odhaluje patent z r. 1991 držený Hughes Aircraft Company, který: "obsahuje 18 tvrzení o snížení globálního oteplování prostřednictvím stratosférického osevu oxidem hliníku … oxidem thoria … a refrakčním Welsbachovým materiálem …" Chemtrails vyrobené z hliníku, baria a jiných ingrediencí přispívají k respiračním onemocněním a mění kyselost půdy.
Případ Orange předkládá důkazy, že Raytheon se chystá kontrolovat veškeré počasí, což autoři shledávají odporným, vzhledem k tomu, že jde o soukromou korporaci. Autoři doporučili žalovat soukromé korporace, místo vlád. Ale subdodávky jsou u vlád a agentur celkem běžné, obzvláště u americké armády. Rozlišování mezi velkými mocnými korporacemi a vládami je problematické a běžnému člověku zastřené. A důsledky jsou stejné. Ať již nás postřikují kovy o nanovelikosti, chemikáliemi nebo biologickými látkami vlády, nebo korporace. Kromě vlivu na počasí způsobuje toto také znečištění ovzduší, které spolu s tím co se vytváří z továren a prachu z dopravy vytváří otravný koktejl, který musíme dýchat.
Ilustruje to například pražský Karlín, kde podle měření stanic Českého hydrometeorologického ústavu loni roční průměrná hodnota znečištění dosahovala 35,3 μg na metr krychlový. Limitní hodnota ročního průměru je přitom vládním nařízením nastavena na hodnotu o 5 μg vyšší - a to navzdory doporučení WHO, která naopak doporučuje poloviční limit toho, co bylo v Karlíně naměřeno.
Zvýšení o každých 10 μg potom podle Světové zdravotnické organizace zvyšuje úmrtnost asi o 3 % (jedna z prací Státního zdravotního ústavu uvádí pro ČR přesnější hodnotu 4,5 %).
Větší částice se usazují v dolních cestách dýchacích; ty menší (asi čtvrtinové velikosti a méně) se potom dostávají až do plicních sklípků.
Plíce jsou pak snadno náchylné k infekcím a následným zánětům, které mohou přejít až v ty chronické. Následná imunitní reakce může vést ke vzniku volných radikálů, a nepřímo tak přispět k poškození cév a jejich kornatění.
Dochází tak ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění a dýchacím problémům. WHO odhaduje, že jen v zemích Evropské unie způsobuje vystavení lidí menší frakci částic (do 2,5 μm v průměru) ke zkrácení průměrné délky života o 8,6 měsíce.


Novinky.cz ze dne 26.4.2013 uvádějí : "Nárůst dočasných pracovních neschopností ovlivnil výrazný nárůst onemocnění dýchací soustavy, kterých bylo oproti prvnímu čtvrtletí 2012 o téměř 92 000 více," sdělila mluvčí ČSSZ Jana Buráňová. Pokud jde o prostonané dny, největší nárůst zaznamenali v Jihomoravském kraji, kde se počet zvýšil o 99 484 dnů.
Teď už jistě chápete, proč je třeba stavět cyklostezky či běhat maratony. Ale to jsme trochu odbočili.


Vlastnění počasí v r. 2025 poskytuje specifický časový rozpis pro použití technologií EnMod ve spolupráci s Asociací pro modifikaci počasí (WMA), podnikatelsko-vládní skupiny prosazující prospěšné používání modifikací prostředí.
K manipulaci s počasím patří také činnost HAARPU. To je vojenský projekt zaměřený na manipulaci s ionosférou, elektromagnetickým a globální elektrostatickým polem. HAARP neboli "High Frequency Active Auroral Research Program" (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum) není jen civilní výzkumný projekt, jak se oficiálně tvrdí, ale součást nejmodernějšího amerického zbrojního systému několika posledních desetiletí. Systému, který dokáže sestřelit letadlo, stejně jako probudit k životu vulkán či způsobit tsunami. Zbraň, která jde za hranici chápání a mění naše zažité představy o tom, jak se vedou soudobé války. Zbraň, u které bychom si raději přáli, aby byla skutečně jen fámou. Zbraň, která je ale bohužel realitou už od šedesátých let, kdy se na jejím vývoji začalo pracovat.
Je to složitý komplex mobilních i statických radarů, kde stanice poblíž aljašského města Gakona je jen jednou částí systému. Za zařízením ve skutečnosti skrývá důmyslný vojenský projekt s téměř neomezenými ničivými vlastnostmi, jehož hlavní výhodou je to, že jím můžete zasáhnout v podstatě jakékoli místo na světě a uměle vyvolat katastrofu přírodního typu, kterou vám ale nikdo nebude moci dokázat, takové informace se dozvíte jen na webových stránkách, které oficiální místa pro jistotu prohlašují za konspirační. Přesto počet zmínek o HAARPu a jeho skutečném účelu neustále roste spolu s tím, jak přibývá podezřelých přírodních pohrom. Nejnověji úvahy o HAARPu ožily při nedávném zemětřesení a tsunami v Japonsku a s nimi spojené havárii jaderné elektrárny Fukušima. Dokonce i někteří sloupkaři, publicisté nebo investigativci některých velkých neamerických médií přišli s tou troufalou myšlenkou, že japonské zemětřesení nebylo náhodné.
Něco by nám ostatně mohlo napovědět i to, že stavbu zařízení, která se započala v roce 1993, prováděla firma BAE Advanced Technologie, tedy dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems a že celý projekt dodnes financují takové organiazce, jako Letectvo Spojených států amerických, Vojenské námořnictvo Spojených států a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A to už na nevinné vědecké badání nevypadá.
Zcela jednoznačně to například prokazuje technická literatura, odborné články v časopisech či mnohá vyjádření politických představitelů tehdejšího SSSR. Brežněv sám se o tom několikrát zmínil ve svých projevech, dokonce navrhoval Američanům už v 60. a 70. letech vytvoření smlouvy o zákazu těchto zbraní, protože Rusové sami si byli vědomi toho, jak jsou to nebezpečné zbraně. A přestože není známo mnoho případů, kdy by Rusko používalo tyto zbraně v masovém měřítku, tak z neoficiálních zdrojů, které korelují s oficiálně publikovanými informacemi o určitých neobvyklých přírodních katastrofách v USA, je možné vydedukovat (což je mimochodem jeden ze standardních způsobů vyhodnocování informací používaných zpravodajskými analytiky), že byly použity jako třeba výstraha nebo prezentace schopností tehdejšího Sovětského svazu v této oblasti.
První veřejné zmínka, kdy to Rusové přiznali, byla v roce 1975, tedy v době, kdy už to dávno měli v provozu a otestované. Tehdy v sovětském časopise distribuovaném na západě - jmenoval se "Mezinárodní život" - otevřeně psali o válce vedené pomocí změn počasí a to včetně bouřek, jejich vzniku, zesílení a potlačení, dokonce i skrze působení na lidskou psychiku na velké vzdálenosti, protože pokud můžete eletromagnetické záření směřovat do určité oblasti, tak můžete působit nejen na počasí, ale pochopitelně i na lidi.
Když máte nějakou zbraň jako je HAARP, tak je vhodné ji doplnit dalšími. To jsou radary, které pracují v pulsním (tzv. paprskovitém) modu, nebo v rozptýlemém (tzv. sledovacím). Jeden z takových radarů měl být umístěný tady v Čechách. To byl typicky jeden z radarů, který by využíval schopností HAARPu k tomu, aby byl schopen zasáhnout... to byl jeden z nich. Kromě těch, co už mají, a které jsou na plovoucích plošinách. Jsou to radary, které využívají schopností HAARPu vytvářet ionosférická zrcadla a zasáhnout oblasti, kam HAARP ani radary nedosáhnou paprskem samy o sobě. Systém těchto radarů v kombinaci s HAARP, který používá armáda USA, potom může zasáhnout cíle v různých oblastech světa. Radary samozřejmě mohou působit i samostatně, pokud jsou ve vhodném místě vzhledem k cíli - pak mohou použít přímý odraz od ionosféry. Tedy mohou operovat samostatně a taky operují, ale HAARP rozšiřuje jejich možnosti.
Nyní už chápete proč název článku?
J.E.

HAARP,chemtrails,geoinženýring

Odkud fouká chemtrails

HAARP - jak pracuje

Fyzik říká, že HAARP manipuluje čas

HAARP řeže led v Antarktidě na kvádry

Opravdová potopa teprve přijde

USA nabízejí mučící balíček dalším zemím

26. května 2013 v 10:19
WMR (Wayne Madsen Report) se od bývalého agenta americké rozvědky, který sloužil v Iráku, dozvěděl, že se Obamova administrace rozhodla prodat do dalších zemí komplexní balík "únosů pro zadržování a mučení" pro ty, kteří jsou považovány za hrozby národní bezpečnosti.


Během Bushovy administrace vytvořila CIA a Pentagon systém pro intimidaci muslimských vězňů na to, aby se stali informátory a zpravodajskými donašeči pomocí sexuálního ponížení a vyhrožování, že fotografie a videa pak budou poslány jejich příbuzným a přátelům. Jednou z preferovaných taktik sexuálního ponižování bylo tzv."lahvové mučení," při kterém byla do konečníku vězně strčena rozbitá láhev. Vězeňská stráž v Abú Ghraib donutila sedm iráckých vězňů se svléct, nakládat se do lidské pyramidy, masturbovat, a jak bylo nařízeno vydírací částí zpravodajského náborového programu, nechat se tak vyfotit.
Zpráva generálmajora Antonia Taguby z května 2004 o týrání vězňů v Abú Ghraib obsahuje příklady sexuálního obtěžování:
 • Nahrávání a fotografování nahých mužů a vězeňkyň
 • Násilím postavit vězně do několika sexuálních pozic pro fotografování
 • Donucení vězňů se svléct a nechat je po několik dní nahé
 • Donucení mužských vězňů nosit ženské spodní prádlo
 • Donucení skupinek vězňů masturbovat při fotografování a natáčení
 • Dát nahé vězně na hromadu a pak na ně skočit
 • Nastavit nahé vězně na MRE Box s pytlem na hlavě, připnout k jeho prstům, palcům a penisu dráty pro elektrické mučení
 • Napsat na nohu vězně, který údajně pod nátlakem znásilnil 15ti letého spoluvězně, "Jsem násilíník" a pak ho vyfotit nahého
 • Okolo krku mu dát psí řetěz nebo popruh a pak nechat ženu zapózovat na fotografii
 • Soulož dozorce s vězeňkyní
Americká vojenská stráž, která takové sexuální ponížení prováděla, následovala příkazy činitelů, kteří veleli projektu ve jménu CIA, Ministerstva obrany a Buhova Bílého domu. Procedury sexuálního ponižování proti muslimům a Arabům byly napsány kulturními antropology a psychology na výplatní pásce CIA a Pentagonu, kteří zjistili, že muslimské oběti sexuálního mučení budou známky ponížení nosit do smrti a po zveřejnění budou vyloučeni rodinou a komunitou. Z tohoto důvodu spousta souhlasila se stát agenty, než aby jejich rodiny a přátelé viděli fotografie a videa. Ačkoliv byli běžně terčem vydírání muži, byly také sexuálně zneužívány ženy, aby se staly zpravodajskými spojkami a kolaboranty.
Jádro programu Komplexních vyslýchacích technik bylo produktem Johna Bruce Jessena a Jamese Elmera Mitchella, psychology a bývalými činiteli Letectva, kteří během své aktivní služby vytvořili program SERE - Přežití, vyhýbání, odboj, útěk. V roce 2005 vytvořili vlastní firmu Mitchell Jessen and Associates, která byla mezi společnostmi, které nabízely programy komplexního mučení a sexuálního ponižování v zahraničí. Jessen a Mitchell jsou také aktivními v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nebo také mezi Mormony. Mitchell Jessen and Associates se sídlem ve Spokane ve Washingtonu je od roku 2009 zaznamenaná jako neaktivní.
Ponižovací operace byla součástí vyslýchacího a zpravodajského programu COPPER GREEN. Ponižovací taktiky používáné pro rekrutování muslimských agentů byly známy také jeho MATCHBOX.
Američtí vojenští strážci a vyslýchatelé své sexuální zneužívání maskovali jako "prohlídku dutin." Sexuální ponížení bylo součástí "komplexního vyslýchacího" programu, který složil personál CIA a Ministerstva obrany, a zahrnoval izolaci, extrémní teploty a odepírání spánku. Prezident Obama oficiálně oznámil, že jeho administrace vyslýchací praktiky opustila a místo toho se spoléhá na procedury Polního manuálu pro výslechy.
WMR se dozvěděl, že procedury komplexního výslechu jsou nabízeny kontraktory Ministerstva obrany národům se slabými záznamy lidských práv, to zahrnuje Jordánsko, Austrálii, Polsko, Spojené království, Francii, Řecko, Maroko, Spojené Arabské Emiráty, Itálii, Indii, Singapur, Švédsko, Kanadu, Japonsko a Německo.
Velká část amerického programu "rozšířených výslechů" mířená na Araby a muslimy byla převzata od Izraelců, kteří se takových procedur účastnili v Kampu 1391, který je přezdíván "Izraelské Guantanámo," a stojí mezi Kibbutz Barkai a kibbutz Ma'anit v severním Izraeli.
Níže je překlad zprávy arabského překladatele Titan Corporation o mučení iráckých vězňů. Překladatel byl později Titanem vyhozen. Titan a další podpůrčí kontraktor, CACI, byli známí, pro adoptování některých procedur sexuálního ponižování, které prováděli Izraelci na Palestincích. Obě společnosti údajně využily izraelské sub-kontraktory, kteří byli zapojeni v komplexním vyslýchání zadržovaných v Iráku.
zdroj:

Terorismus a mučeníčko

Manuál humánního mučení

Nulová tolerance – zvykáme si….

26. května 2013 v 9:43

Nulová tolerance -- aneb zvykáme si na policejní stát


Během devadesátých let se v USA začal vyskytovat zajímavý represivní program: "zákony nulové tolerance". Ve zkratce se jedná o to, že je centrálně definováno "zakázané chování", které musí být trestáno naprosto bez ohledu na okolnosti, motivaci, škodu atd.; tedy o příkaz persekuovat formální aspekt přestupku současně se zákazem přihlížet k tomu materiálnímu (proto zákony nulové tolerance).

To, co se na počátku zdálo být pouze stupidní, politicky korektní buzerací ale nabralo nebývalých otáček.Když se "nulová tolerance" rozšířila z pracovišť (nulová tolerance vůči sexuálnímu obtěžování! Za podržení dveří dámě ztráta bonusů, ať jí to vadilo, nebo ne!) do škol, záhy se přeměnila na kontrolu myšlenek a představivosti dětí: na oficiálně posvěcený thought-crime, jako vystřižený z Orwellova "1984".


Alespoň tak ve svých deseti letech čelí obvinění z trestného činu, přičemž pokud by za něj byla odsouzena, nikdy by nesměla legálně nosit zbraň.
Abyste lépe chápali, co to znamená "nulová tolerance" -- když si desetiletá školačka přinesla ke svačině steak a na něj steakový nůž, dočasně ji vyloučili na 10 dní za "držení zbraně na pozemku školy". Ovšem pozor: to není celé. Učitelé "neměli jinou možnost", než zavolat policii (nemohou přeci nic riskovat!) a policie zase "nemohla nepřijet, když ji zavolali"; takže jelikož se nedovolali rodičům, školačku odvezli do polepšovny. Tito policisté jí dokonce ani nenasadili pouta -- v čemž měla štěstí, jak uvidíme dále --, ale alespoň tak ve svých deseti letech čelí obvinění z trestného činu, přičemž pokud by za něj byla odsouzena, nikdy by nesměla legálně nosit zbraň. Šikovné, že?
A pokud si myslíte, že na tom s plastikovým nožíkem na roztírání másla budete lépe, omyl. I za to vás v jedenácti spoutají, hodí do basy a obviní z trestného činu.
Komentátorka Leah Barkoukis ve svém článku na serveru TownHall.com shromáždila seznam deseti nejvyšinutějších aplikací "nulové tolerance", které ukazují, jak absurdních rozměrů celá ta záležitost nabrala. Ještě výživnější je pak seznam 19 absurdit, za které v USA děti zatýkají.
škola nabídla pomoc psychologa dětem, které by mohly být rozrušeny "incidentem" se sušenkou-zbraní
Jen namátkou: v Marylandu byl dočasně vyloučen sedmiletý školák za to, že vykousal cukroví "do tvaru zbraně". Klučina tvrdil, že se snažil vykousat sušenku do tvaru hory, ale nepovedlo se a okousaná sušenka vypadala jako zbraň. Byl na dva dny vyloučen. Ale co je nejlepší, škola nabídla pomoc psychologa dětem, které by mohly být rozrušeny "incidentem" se sušenkou-zbraní.
To v Coloradu šli dále a podmínečně vyloučili sedmiletého školáka za hození imaginárního granátu. Škola má totiž ve své "zero tolerance policy" zakázány "všechny zbraně, skutečné i imaginární". Klučina samozřejmě nechápe, co udělal tak špatného.
Ještě nehoráznější byl pokus školy podmíněně vyloučit šestiletého žáka za to, že si dovolil ve škole mluvit o hračce-zbrani, plastovém metači gumových tyček v pastelových barvách, kterou si jeho rodina koupila o prázdninách. Jakási žákyně totiž zaběhla za učitelem a žalovala, že klučina mluvil o zbrani a ona se "bojí o své zdraví a bezpečí." Rodina se tomu samozřejmě postavila na odpor a když pohrozila škole oficiálním odvoláním, škola to raději vzdala.
A úplně nejlepší je přístup ke studentům, kteří zamezili zneužití zbraně. Školák, navštěvující pátou třídu, byl na celý rok podmínečně vyloučen za to, že zabavil žiletky svému známému, který vyhrožoval, že s nimi někomu ublíží. A student, který zabránil vraždě, když vyrval nabitou pistoli jinému studentu, který vyhrožoval, že někoho zastřelí, byl za svůj dobrý skutek potrestán podmíněným vyloučením na tři dny.

Chceme absolutní kontrolu

Ale netýká se to jen zbraní. Pětiletý předškolák v Mississippi měl tu smůlu, že neměl boty s černými tkaničkami, jaké si navymýšlela jeho školka. Jeho matka udělala to, co by udělal každý normální rodič: vzala lihovku a tkaničky začernila, aby takovému nesmyslu vyhověla . Jenže to neměla dělat: synka jí ve školce vzali, hodili za mříže dozadu do policejního auta -- tam, kde blijí zločinci -- a dovezli domů jako kriminálníka. Poučení? Když školka řekne "černé tkaničky", tak půjdeš a koupíš černé tkaničky! Žádná improvizace nebo obcházení!
Pětiletý klučina měl ale ještě štěstí. Jakéhosi mladistvého, který byl "v podmínce" za rvačku, poslali za mříže za to, že měl -- cituji -- špatnou barvu ponožek". To by tak bylo, aby se děti mohly svobodně rozhodovat, jaké spodní prádlo budou nosit! To rozhodne stát. Proutek se musí ohýbat, dokud je mladý.
A represe musí být tvrdá! Dětské kriminálníky se špatnou barvou oblečení tak týrali slzným plynem, když se opovážili se ozvat nebo si ve svých špinavých celách stoupnout.
Ve srovnání s tím vypadá Bloombergův zákaz prodeje sušenek -- pro dobro a zdraví dětí, samozřejmě -- jako úplné nic.
Ale sušenky a koláče skutečně jsou zdraví nebezpečné -- akorát jinak, než tvrdí Bloomberg. O tom se přesvědčila šestnáctiletá studentka, která si na kampus přinesla koláče, aby s kamarádkami oslavila své narozeniny. Koláč jí totiž spadl na zem -- takže jej po sobě uklidila. Jenže to už po ní vyjel bezpečák s móresy gestapáka, který ji ještě třikrát donutil, aby po sobě uklidila podlahu "ještě důkladněji", a když už byla hotová a odcházela, vrhnul se na ni a zlomil">zlomil" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320"> jí ruku. Ale tím to nekončí. Když si její matka šla stěžovat řediteli a chtěla, aby dotyčného bezpečáka nechali zatknout, odpověděli jí, že pokud ona chce, aby byl sekuriťák zatčen, škola nechá ji zatknout za násilné napadení!

Děti, pozor na Thought-Crime!

To, co mne napadalo při čtení těch případů vystihl jeden komentátor pod článkem natvrdo: není to o kreslení zbraní na papír, o nošení hraček-zbraní do školy nebo o zákazu říct "bang-bang". Je to o myšlení dětí.
Celý ten systém usiluje o to, aby získal moc nad tím, co si děti představují, o čem přemýšlejí, co je inspiruje, po čem touží, na co si hrají.
Cílem všech totalit a sociálních inženýrů je absolutní kontrola nad člověkem: chtějí formovat nejen chování, ale i přeprogramovat myšlení, hodnotový systém, to, co má kdo v oblibě atd.
Persekucí vnějcích projevů -- her na četníky a zloděje se střílením, dělání "ratata" nebo kreslení zbraní -- se systém snaží vnutit dětem autocenzuru: udělat z určitých objektů věci tak zakázané a s takovou pachutí "biče", že na ně dítě ani nepomyslí.
Školský systém tak dokončuje svůj přerod v instituci nikoli vzdělávací, nýbrž indoktrinační
Školský systém tak dokončuje svůj přerod v instituci nikoli vzdělávací, nýbrž indoktrinační; v model totalitního, socialistického školství, které má za cíl nikoli dát dětem informace, nýbrž je přeprogramovat na konformní, unifikovanou, new-left politicky korektní masu bez duše a bez osobnosti, která se bude bát policie, protože ta ji bude již v dětství vláčet v poutech přerd davem kamarádů třeba za psaní smyvatelnou fixou po lavici (kdo z vás to nedělal?) nebo za to, že jste se policisty nebáli -- jak podle vlastních slov zamýšlela škola --, ale dovolili jste si se mu vysmeknout, když vás chtěl "zklidnit".

Proutek se musí ohýbat, dokud je mladý

Ze státních škol tak vylézají děti, které prakticky nic neumí, ale za to mají pevně zafixováno několik totalitních zásad: že si nemohou myslet ani kreslit, co chtějí; že policie je může kdykoli a za cokoli odvléct v poutech, oni s tím nic nenadělají a nesmí se bránit; a naopak musí bez řečí a bez přemýšlení poslechnout jakkoli nesmyslný požadavek, který na ně vyštěkne kdokoli v uniformě nebo kdokoli, kdo pracuje pro všemocný Stát. Děti, které jsou zvyklé na to, že nejde žít bez porušování spousty nelegitimních a nepřiměřených sociálně-inženýrských zákonů a které by se měly neustále cítit provinile a bát se policie či libovolných bezpečáků, kteří se již nemohou dočkat, až je budou moci mučit taserem (od toho tasery jsou: policie je ráda používá v situacích, kdy by nikdy nebyla oprávněna ke střelbě ze skutečné zbraně a ráda opakovaně týrá elektrickým proudem oběti, které se opovážily neposlouchat na slovo. Youtube je takových použití plné, zvláště když přijde na silniční kontroly.)
Jak trefně podotýká advokátka dívky zatčené za použití voňavky, "vždycky když se podívám na ten zákon, řeknu si -- pane jo, dneska bych školu nemohla přežít... Nechápu, jak mohou ty děti chodit do školy každý den a přitom neporušit žádný z těch zákonů"
Tím školský systém zároveň vytváří generaci neschopných a nesamostatných "věčných dětí", které neznají koncept zodpovědnosti, neunesou svobodu a pokud se dostanou k "nebezpečným věcem", jsou nebezpečné všem ostatním lidem -- přesně jak varuje NutNFancy. Každé takové zneužití je pak použito k dalšímu utahování šroubů -- a kruh se uzavírá.

Compliance

Jelikož jsou američané zvyklí jak na všemocnost policie, tak na to, že neexistuje žádná hranice, co by někdo v uniformě nesměl udělat, podvolili se.
Tento systém již nese své následky, a ty jsou tragické. Jakýsi mizera volal z telefonních budek do různých podniků, představil se jako policista na následně přikazoval personálu, aby svlékal a posléze sexuálně obtěžoval či de facto znásilňoval (pod rouškou "prohlídky tělních otvorů") mladé zaměstnankyně. Jelikož jsou američané zvyklí jak na všemocnost policie, tak na to, že neexistuje žádná hranice, co by někdo v uniformě nesměl udělat, podvolili se.
Nedávno o tom byl podle jednoho z oněch případů natočen film; záběry z průmyslové kamery, které předlohu zachytily, jsou součástí dokumentu-interview">interview" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320"> s obětí i neúmyslnými spolupachateli, které velice doporučuji shlédnout.
Jenže jak měla mladá dívka sebrat sebevědomí k postavení se manažerce, která jí předávala příkazy policisty? Vždyť si děti zvykají, že je na letištích osah">osah" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">ává, svléká a dov">dov" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">ádí k slzám TSA a že drogy implikují okamžitou ztrátu všech občanských práv, takže když mají dospělí sebepitomnější "podezření ohledně drog", mohou jim poručit se svléknout do spodního prádla.

Cesta ven

Je z toho cesta ven? Samozřejmě -- ale málokomu se bude líbit. Jedinou alternativou, jak děti ušetřit státnímu vymývání mozků a excesům, jsou funkční rodina a společenství rozumných lidí. To dětem umožní vyrůstat ve slušném a přátelském prostředí, "postaru", bez socialisticky-progresivních móresů.
Rodina se musí být schopna se v morálně ospravedlněných případech zastat dítěte proti škole i policii (ovšem nepřecházet do excesů britského stylu, kdy mladým fakanům projde úplně všechno) a naneštěstí bude opět muset vychovávat děti v duchu toho, že jiné věci se smí říkat doma a jiné ve škole.
Stejný recept je i lékem na šílenství státních škol: v USA i ČR funguje systém "domácího vzdělávání" kdy děti na prvním stupni (a nově i na stupni druhém) učí doma rodiče či jimi najatí učitelé. Takto vzdělávané děti vykazují ve srovnávacích testech téměř vždy výrazně lepší výsledky, než jejich vrstevních vzdělávání státem; a navíc je možné je tak vychovat s jiným hodnotovým systémem, než jakým se je snaží indoktrinovat stát.
I proto je domácí vzdělávání neustále pod útoky různých new-left intelektuálů, sociologů, psychologů a podobné sebranky, která se je snaží zakázat s krédy jako "děti se potřebují socializovat v kolektivu" (stejně argumentoval proti domácímu vzdělávání Hitler), "doma vzdělávané děti by mohly mít jiné hodnoty, než považuje za správné stát" (německý Ústavní soud doslova prohlásil, že"stát má oprávněný zájem na tom, aby zabránil vzniku skupin, žijících odlišně od většinové společnosti"), "není možné, aby rodiče učili děti stejně kvalitně, jako odborníci ve škole" (co na tom, že srovnávací testy vyhrávají děti vzdělávané doma) apod.
To samozřejmě není zadarmo. Vyžaduje to, aby rodiče své děti nejen živili a vychovávali, ale i vyučovali: aby jeden z rodičů nechodil do práce, ale zůstával s dětmi doma a věnoval se jim "na plný úvazek". Aby je neodkládali ve státní školce a družině, ale umožnili jim "opičit se po sobě". Aby se rodiče sami vzdělávali a učili se všechny ty dávno zapomenuté znalosti ze základní školy, které musejí své potomky naučit. A pokud chtějí rodiče dítě vzdělávat doma i na úrovni druhého stupně, ve většině případů se neobejdou bez kvalifikované pomoci, která není zadarmo.
Je to velká oběť -- ale minimálně v USA to záhy může být jediný způsob, jak své děti zachránit pro jejich budoucí život.
Pěkné na tom je, že americký Nejvyšší soud v roce 1925 v procesu Pierce vs. Society of sisters deklaroval, že děti nepatří státu a rodiče mají právo a povinnost je vychovávat :
"The fundamental theory of liberty upon which all governments in this Union repose excluded any general power of the state to standardize its children by forcing them to accept instruction from public teachers only. The child is not the mere creature of the state; those who nurture him and direct his destiny have the right and the high duty, to recognize and prepare him for additional obligations."
V USA ale domácí vzdělávání nebude pouze záchrana dětí, ale i rodičů, protože Obamovo orwellovské školství vychovává malé udavače, kteří mají "napravovat" nedostatečně Zelené chování rodičů, vytváří databáze školáků a jejich volební historie, navyká žáky na to, že budou sledováni RFID čipy v rámci programů federální vlády atd. Takže pokud doma nechcete mít malého režimního špicla, měli byste si začít opakovat vlastivědu.
My jsme oproti USA "pár let za vopicema" -- v tomto případě naštěstí. Když jsem si ale nedávno četl řád prvního stupně ZŠ, jsou v něm explicitně zakázány všechny zbraně a předměty použitelné ke zranění jiných -- tzn. za švýcarský nožík vám mohou děti vyloučit i zde. Když cestuji metrem, vidím, jak děti ze školek a ZŠ nosí na výpravách Prahou reflexní vesty -- jak je možné, že jsme já a mí spolužáci přežili bez nich? A indoktrinační programy, jako prozatím pozastavený program "sexuální výchovy" s poučeními jako "kdo se nechce sprchovat společně s homosexuály, je špatný", mi bohužel říkají, že o tolik pozadu zase nejsme.
Možná by tedy nebylo od věci, aby na třídních schůzkách či schůzi SRPŠ zazněl i nějaký rozumný hlas, až se tam příště bude řešit "bezpečnost žáků über alles".


zdroj:

Zpověď bývalého operátora zabijáckých dronů

26. května 2013 v 9:39
Pilot-veterán z Air Force jménem Brandon Bryant (27) podal jedno z mála svědectví o tom, co prožívá obsluha dronů vzdálených tisíce kilometrů od cílů, kam dopadají odpálené rakety. A nezapomeňme, že kolem 80 % obětí těchto teroristických útoků organizovaných vládami západních států jsou nevinní civilisté, často ženy a děti.


Brian zabíjel ze svého klimatizovaného pracoviště někde na americkém Západě a drony řídil několik let. Nyní z armády odešel, žije částečně jako bezdomovec a jeho diagnóza zní "post-traumatic stress disorder". Jinými slovy, jeho psychika je zničená stejným způsobem, jako by byla konfrontovaná s otřesnými frontovými či válečnými zážitky. Popisuje, jak vypadaly útoky odpálených raket. Operátoři viděli zbytky lidských těl rozmetaných po povrchu země. Navíc Brain popisoval, jak operátoři pozorují v přímém přenosu oběti, jejich nohy či ruce byly výbuchem utrženy a které zemřely minutu či několik desítek vteřin poté.

Ve starším zamyšlení Demokracie pro roboty (2008), jsme psali následující varování, které se dnes stalo faktem.

V Afghánistánu, částečně i v Iráku, se vede podivná válka. Zpravodajci ze satelitu a odposlechů vyhodnotí svatbu jako sešlost Al Kaidy. Dají provozní pokyn tisíc kilometrů vzdálenému operátorovi na letadlové lodi, který stiskne knoflík a vypustí raketu, popřípadě tam pošle stíhačku. Pak si oba dají kafe a jdou spát, zítra mají další směnu. Mezitím se v novinách dočtou, že rozhodnutí nebylo ideální. Co se dá dělat, vznikla další kolaterální škoda.Zajímavá věc: demokracii hájí roboti a jejich operátoři, zatímco teroristé pro své vize nasazují vlastní život. A nejen to. V krizových oblastech Afriky reprezentují demokracii a lidskost bídně placení žoldnéři rozvojových zemí, kteří při své službě mnohdy pašují drogy, zneužívají děti a nutí ženy k prostituci za kousek chleba. OSN nemá peníze, služba se ukazuje jako příliš riskantní, vojáků v rozvojových zemích jako Pákistán a Indie je nadbytek, tak proč váhat. Žoldnéři čili profesionální vojáci Západu nesmějí umírat v boji. To by vláda těžko zdůvodnila domácímu obyvatelstvu. Umírat mohou a mají pouze teroristé, popřípadě místní ženy a děti. Jejich hodnota je nulová, nikdo je nezná jménem a jejich rakve nikdo na Západě neuvidí.

Zdroj:

Chemtrails - Stará písnička, nové poznatky!

21. května 2013 v 22:58
Čím více informací z různých směrů přichází, tím větší a jasnější obraz se před námi objevuje. Chemtrails se z chudého bezzemka Climategate začínají stávat jednou ze zásadních konspiračních teorií a hned první odstavec následujícího článku to plně dokazuje. Šiřte tento článek jak jen to půjde, snad svou jednoduchostí osloví i největší odpůrce. Vždyť to, co se kolem děje je tak zřejmé! LFProč by někdo potřeboval hliníku odolná semena? To je otázka, která by měla být položena Monsantu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Monsanto), kde se právě taková semena vyvíjejí! Tuto informaci se přidejte ke skutečnosti, že vlády zakazují a omezují naši schopnost pěstování vlastního jídla a okamžitě si musíte udělat jasný obrázek toho, o co tady jde.
Současné testy dešťové vody a sněhu nám poskytují další velkou nápovědu. Testy odhalují přítomnost masivního množství aluminia, baria a stroncia. Kombinace, která mění kyselost půdy a zabíjí svět rostlin a živočichů kvůli kontaminované vodě a zemi. Vše co k růstu potřebuje kyselou půdu začíná umírat. Pokud dovolíme, aby taková kontaminace pokračovala, budeme stát tváří v tvář smrti všech volně žijících a rostoucích organismů. To znamená, žádné bio jídlo, bylinná léčiva a smrt mnoha druhů se kterými sdílíme tuto planetu. Svět ve kterém žijeme se navždy změní.
Pojďme se nyní podívat na to, co způsobuje tuto kontaminaci. Jsem si jistý, že každý z nás již viděl pruhy bílých mraků vznikajících za letadly křížem krážem pokrývající celou oblohu, jež někdy promění jasně modrou oblohu v mlhavý opar. Mnoho lidí si myslí, že jde o pouhé kondenzační stopy, které za sebou letadla zanechají. Ale bližší prostudování nám objasní něco jiného. Tyto stopy se nerozptýlí během několika minut, jak by správně měly ale po několik hodin se roztahují po celé obloze. Neexistuje žádná jasnější odpověď na to, co kontaminuje naši planetu. Například vzorek sněhu z vrcholku Mr. Shasta v Kalifornii obsahoval 1200x více hliníku než je normální množství. Odkud jinud mohla kontaminace sněhu na této hoře přijít než seshora. Rostoucí množství důkazů ukazuje prstem na tyto nepřirozené stopy, které za sebou zanechávají letadla, protože tyto stopy JSOU příčinou kontaminace.
David Noble
Související odkazy (anglicky):
 1. Chemtrails are Geoengineering the Planet to Save us All! More Head in the Clouds Pseudo Science
 2. Green Party withdraws from Irish Government
 3. The Weaponisation of Culture Part 2. The Weaponisation of Air: Chemtrails.‏
 4. Pensioner chains herself to gates of Dáil in Chemtrail Protest
 5. PROOF!… Plans to Depopulate the Planet of Humans by 90%!
Zdroj:

Planetární bojiště

16. května 2013 v 11:41
Kdepak, žádný Hollywood, žádné sci-fi. Žijeme přece v té nejskvělejší době. Nikdy jsme se neměli tak, jako nyní. Co na tom, že jsme v realitě stále vice nehostinnějšího a nebezpečnějšího světa svědky stále většího počtu válek nejrůznějších druhů, od těch dolarových imperiálních, přes měnové po třídní. Iluze o udržitelnosti neudržitelného se trhají jako mraky jen u těch, ke kterým dorazila nouze, válka a utrpení. Ti začínají chápat, že jsou ve válce s extrémisty a fanatiky Nového světového řádu na celém světě, i u nich doma. Že jsou zrazováni těmi, v jejich loajalitu a odpovědnost věřili. U ostatních zatím převládá jev zvaný "kognitivní disonance" nebo přímo primitivismus, vnášející do středu jejich zájmu celebrity showbyznysu a témata bulváru typu "chléb a hry".Tedy, dokud člověk nedostane nějakou tu citelnou facku na válčišti, není ochoten si připustit, že je fackovací panák, ohrnuje nos nad popisy planetární reality a dobrovolně nevnímá vše, na co prosystémový panák pověsil visačku "konspirační teorie". Jeho touha po klidu, jeho "mne se to netýká", jeho egoismus odmítá vnímat i existenci událostí, které by přes 10 a více lety byly nemyslitelné. Minulost, poučení z minulosti, prostě není "in". Jakoby v myslích dominantní části občanstva Západu existovala pojistka, co v okamžiku konfliktu reality s vysněným obrazem světa kolem automaticky vypíná mozek. U některých to vypadá, že jim pojistka vyhodila systém už dávno a o opravě raději ani neuvažují.
Vezměte si Zemi svobody. Nosí na žoldnéřských bodácích světlo Illuminace zvané "demokracie" po celém světě, cítí se oprávněna poučovat ostatní, jak mají žít, co mají jíst, jaké peníze užívat, jak krásně kopírovat americký (narkotický) sen na dluh a přitom:
Město Boston se nedávno změnilo ve velké cvičiště bezpečnostních složek s cílem prověřit připravenost systému na vyhlášení stanného práva. Několikamilionové město bylo odříznuto od světa, byl vyhlášen zákaz vycházení, zrušena lidská, sociální a občanská práva, suspendován celý právní systém a tisíce po zuby vyzbrojených goril vstupovalo do cizích objektů bez povolení, s vyrážením dveří, chováním lovců hodných heydrichiády ve snaze najít viníka - devatenáctiletého mladíka, jehož podíl na explozi papiňáků je zpochybnitelný asi více než závěry řady analytiků, že to byla opět akce typu 911, tentokrát v režii FBI a DHS. Když cvičení neslavně skončilo, díky udání řádného občana, bylo pár mrtvých, zraněných, zatčených, spousta podezřelých a podezřelých skutečností, politicky nekorektních videozáznamů, shod okolností, výskytů bezpečnostních složek tam, kde měli řádit údajní teroristé, prokázaná poprava jednoho z podezřelých a zmatek a důkazy nekompetentnosti a zbytečné brutality přemotivovaných ozbrojených strážců Svobody. A pak již jen mainstreamové záběry lidí, kterým bylo dovoleno po dnech izolace vyjít na ulice, se slzami v očích děkujícím svým terminátorům za záchranu. Jakoby vytrženo ze stránek historie 30. let - po řádění SA a SS v ulicích vděční občané Německa obětovali na oltář vlasti poslední zbytky občanských svobod. Heil Hitler. Heil Svoboda.
Akce Boston představuje progresi ve výstavbě policejního státu (diktatury elit), přestože, decentně řečeno, z hlediska operativního provedení to byl organizační, realizační a PR debakl. Jedním z mála pozitiv bylo, že se ověřilo, že i občanstvo z kolébky US nezávislosti proslavené, mimo jiné, Bostonskou Tea Party, je snadno manipulovatelným a stupidním stádem, které na zcela evidentně fašistickou show prakticky nereagovalo. Za příslib "bezpečí" spálí Ústavu USA. Druhým významným výsledkem je skutečnost, že velká městská aglomerace se všemi jejími negativními bezpečnostními faktory nepředstavuje problém odporu v případě vyhlášení stanného práva. Vesnice nebo New York, podstata je v myšlení a neaktivitě jedince, jeho indukované i individuální neschopnosti a neochotě se sdružovat nad rámec pouličního gangu. To je, de facto zdokumentovaný a prokázaný konec americké revoluce proti Rothschildům, jeho Bank of England a jeho anglickému králíčkovi. USA je opět kolonie s koloniálním myšlením rabů. Socha Svobody, nebýt plechová, by asi emigrovala do Venezuely.
Nemylme se, toto cvičení nebylo náhodné a souvisí přímo nejen s Patriot Act, korporátním státem, soukromými armádami a špicly, rozdrbáním Ústavy, prezidentskými direktivami obírajícími Američany o poslední občanská práva, umožňující věznění na neomezenou dobu, použití armády na území USA apod., ale i s vývojem ekonomické situace, zejména ožebračováním střední třídy. Blíží se okamžik, kdy likvidace životní úrovně, konfiskace úspor, penzijních fondů a jiného majetku spolu s inflací (zvyšováním cen životně nutných artiklů) a vysokou nezaměstnaností (23 %) vymete jídelní stůl střední třídy a ona bude podvody, zlodějinou, nespravedlností a terorem systému vyhnána do ulic, vzteklá a pomstychtivá. A ono 1 % se připravuje a trénuje na podobný lokální výbuch frustrace.
Trénink si tudíž elita musí zorganizovat sama (nemůže spoléhat na nějaké magory), v termínech a za okolností k tomu vhodných, a zvyšující se frekvence podobných tréninků, pěstování atmosféry neustálého strachu občanstva z budoucnosti v médiích a další projevy naznačují dvě věci - buď nahoře nastoupila panika, něco je doslova za dveřmi, a nebude to pěkné,anebo trajektorie vývoje společnosti je tak jasná, že pánové tvorstva ztrácejí kontrolu nad vším, kromě svých bodáků, a proto je potřeba je "nabrousit". A připravit stádo psychologicky na věci příští. Bučet může, DHS monitoruje, uchovává jakýkoli projev neloajality a FEMA campy jsou připravené pro 1,5 milionu lidských jednotek, avšak vyrazit k ostnatému drátu začíná být asi tak nebezpečné jako v Treblince.
Události v Bostonu lze interpretovat i tak, že 1 % elit ukázalo na obrazovkách TV zbylým 99 procentům, kdo je šerifem ve městě, kdo je boss, a čeho je schopen, pokud se stádo vzepře. Řada autorů komentovala správně, že Bostonský incident jakoby vylezl ze scénáristické dílny, která stvořila Terminátora. Nikdo ale nezaznamenal, že podobnosti s Orwellovou "Animal Farm" jsou ještě významnější. Prasata vypouštějí zlé psy k zajištění svinského pořádku…
V konfliktu výše uvedeného s oficiální verzí bostonských událostí, se všechny poudačky o Čečencích, spících buňkách nepřátel USA, informační podpoře Rusů, zlých těch i oněch na Středním Východě zdají tragikomedií velmi pokleslé intelektuální úrovně. Otázku: "K čemu to bylo dobré a pro koho?" nikdo raději neklade.
Zastavme se na chvíli u fenoménu avíza uvažovaných změn, vyslání "kontrolního", ověřovacího chrousta, a když to projde, masivní nasazení již natrénované a ověřené medicíny.
Není pravda, že bychom nebyli otevřeně informováni o úmyslu Pánů světa. Vlastní tento svět, přes svých 6 rodin ovládají planetární média, a nelze je obvinit z toho, že by všechno podstatné zatajovali. Naopak, u akcí, které mají systémový význam, testují nejdříve terén na pečlivě zvoleném vzorku, hodnotí dopady a rizika, a teprve když znají alespoň v hrubém rámci reakci občanského stáda, přicházejí natvrdo s deformou systému, z jejich pohledu vylepšením kriminálního řízení světa posunutím letopočtu o desítky až stovky let společenského vývoje zpět.
Opusťme fašistické kulisy bostonské a vraťme se na slunný Kypr. Stalo se tam v historii světa něco nevídaného. Attila nikde, a bankéři vykradli banky na příkaz banksterské EU. Předtím dovolili oligarchům, aby svoje digitální peníze "ulili" do Londýna a Bernu. Jak krásně nadnárodně třídní a ohleduplné! Systém založený na důvěře střadatelů v banky, v měnu, kopl tuto důvěru do zadele konfiskací úspor klientů bank ve prospěch akcionářů bank a... čekal, jak to dopadne. Finanční slovník obohatili o pojem "bail-in" - synonymem je banksterská exekuce majetku podvedeného. Celou historii lemují pomníky tisíců zbankrotovaných bank, runů na banky, podvodníků a podvedených, ale co je novum - co se dřív týkalo jen pár lidí, co bylo nesystémové a systémem bylo postihováno, se nyní stává úzusem, "zákonným", systémovým řešením dluhů banksterských pánů v globálním měřítku. Úžeru nestačí okrádat stádo po kouskách, v čase, graduálně - jako po celou dosavadní historie - úžer tvrdí - my vlastníme stát, my vlastníme zákon, my vlastníme systém - exekucí získáme zbytek, váš osobní a soukromý majetek a hned. Nemáte práva, nemáte ochranu. Bude-li to potřeba …… nebudete mít vůbec nic. Jako by ESM nestačilo pro stejný účel.
Jeden Holanďan-ministr financí prohlásil, že na Kypru proběhla generální zkouška na aplikaci této exekuce v měřítku EU. Pak to dementoval. Uběhlo pár týdnů od té doby, a nyní je PROKÁZÁNO, že kyperský experiment proběhl ve skutečnosti za řízení a dohledu amerického Fedu (prostřednictvím jeho EU pobočky), že proběhl na základě US scénáře, připravovaného zákona Spojených států amerických, který je již součástí práva Kanady, Nového Zélandu a čtyř dalších zemí světa. Kypr byl testovacím chroustem. Proletěl se bez větších problémů a nyní už víme, co bude dál. Přijde globalizace chroustího letu. Jdeme do globálního finále. Ohledy, důvěra v systém - k čemu, když držím bouchačku u hlavy oponenta.
Svět se plní jevy, jež mají atributy desperace elit, akty proti selskému rozumu, útoky proti stabilitě systému, parazit ztrácí hlavu, o to více napíná svaly a mává imperiálním klackem. Zapomeneme-li na chvilku na politické aspekty, nesmyslné války, intervence, ve kterých zbraně demokracie vyzbrojují teroristickou internacionálu, bojující za peníze svobodných imperiální konflikty (viz např. Libye a Sýrie), v epicentru impéria zlodějů stojí obrana světové měny - US dolaru. Příkladem, kdy se obrana dolaru a pokračování systému "Extend a Pretend" (prodluž zlodějinu a předstírej, že je všechno legální a OK) stává sebevražednou misí, svého druhu Pyrrhovou bitvou, je poslední útok americké centrální banky (a jejích pěšáků) na zlato. "Papírové" zlato, nikoli to fyzické. Utajená většině veřejnosti (investiční zlato představuj zlomek procenta celkového investičního trhu), proběhla akce, kdy útočník (JP Morgan and Co.) vrhl na trh přes 500 tun fyzicky neexistujícího zlata v jednom z historicky nevětších podvodných útoků systémových institucí s požehnáním korporátního státu na jakoukoli komoditu. Manipulace trhem, co má, teoreticky, objektivně stanovovat tržní cenu majetku. (Ještě věříte na tržní hospodářství a jeho autoregulaci a férovost?). Co se nestalo. Papírové zlato na COMEXu i v LMBM padlo, sice dramaticky, avšak zdaleka ne tak, jak se dalo očekávat z hlediska síly útoku. US dolar tím na čas posílil a hlupáci z toho vyvodili, že US dolar je bezpečnou měnou, spolehlivým přístavem pro zahraniční investice.
Akce splnila účel i v tom ohledu, že drobnější spekulanti podlehli davové psychóze a utekli z trhu, a to podstatné, zbavili se dost podstatné tonáže fyzického zlata, kterého je v systému kriticky málo. Diskonekt s realitou elit však musel přinést šok mozku a údům US FED. Snížená cena papírového zlata vyvolala run na COMEX a LMBM (během 14 dní na cca 25% procentech původního stavu zásob), nárůst požadavků po dodávkách fyzického zlata (a ne vypořádání futures v dolarech), nárůstu marží v prodeji fyzického zlata, suma sumárum bezprecedentní odliv fyzického zlata ze zlatých "bullion banks" do trezorů mimo euroatlantický prostor. Dobře, papírové zlato pokleslo, dolar se na chvíli jakoby zaleskl, ale důsledky? COMEX i LMBM jsou vyprázdněnou skořápkou obchodující zlatem, které nemají, s autoritou a důvěrou, kterou vlastním přičinění ztratily, a je otázkou času, kdy zbankrotují a okradou magory, co spekulují s bezcennými certifikáty bankrotujících pilířů finančního systému Západu. Tato akce, srovnatelná významem s důsledky finanční války proti Íránu, posunuje londýnské a americké finanční trhy nejen do bezvýznamnosti, irelevance, ale za hranici morální akceptovatelnosti zbytkem světa. Finanční trhy stojí na důvěře a dodržování pravidel. Ani jedno páni Západu už nemají a neznají. Jejich pravidla - jako kyperský koncept systémové krádeže - už přestávají zbytek světa interesovat. Tvoří si rychle jiná pravidla, jiné instituce, jinou světovou měnu, utíkají z dolarových rezerv a v dolarech denominovaného obchodu ostošest. Ten relikt minulosti hovoří stále stejnou řečí po 6000 let, a nyní řve KONEC, i když to málokdo vnímá a málokdo tomu řevu rozumí. Zlato, mimo jiné, říká: mým novým domovem a mekkou je Šanghaj.
Jak lze vítěznou bitkou možno ztratit válku - s komplimenty Ben Šalom Bernanke and FED gang.
Nedovolím si ukončit svůj článek bez vážného varování. US FED vypustil nedávno dalšího kontrolního chrousta ústy vyvolenými, jistého tradičního vypouštěče FED chroustů jménem Hilsenrath. Je to novinář, exkluzivní chroustař, který má dlouhou historii správného "předvídání" kroků US FED. Chroust má podobu černé můry ukončení tzv. kvantitativního uvolňování před koncem roku 2013. Asi ta cca 9% reálná inflace při téměř nulových úrokových mírách FEDu začíná vyvádět rotyku. Ergo, černý pátek v dějinami oblíbeném říjnu? Nebo je to jen další cochcárna šalomů u tiskařského stroje, a bouchne to dříve?
Srovnejme si to: přes všechny zaplacené optimistické bláboly globální reálná ekonomika (zahrnující klíčové hráče jako Německo, Japonsko, USA, Británii, Francii) tvrdě brzdí v okamžiku, kdy burzovní indexy letí do výše nových rekordů (DOW přes 15000). Burzovní indexy tlačí nahoru levné peníze, které banky získávají od centrálních bank prakticky zadarmo. Reálná ekonomika brzdí a propouští, a tak všechny ty digitální ničím nekryté bankovky mizí buď v kufrech bankéřů, nebo tlačí indexy nahoru, hodně peněz honí stále méně reálných hodnot. Zisky ze spekulace jsou ale též imaginární, protože znehodnocování měn probíhá rychleji. Výsledkem jsou reálné negativní úrokové míry, snižování ziskovosti, pomalejší obrátka kapitálu, snižující se míry i masa dividend, a zpomalování finančních toků v ekonomice. Tzv. krize likvidity, tedy dle politicky korektního ekonomického slovníku, ve skutečnosti jde o dluhové přetížení a likvidaci vhodných podmínek pro podnikání v reálné ekonomice. Ono se prostě, na rozdíl od šmeliny, přestalo vyplácet. Dokonce ani obchod s Čínou není to, co to bývalo.
Shrňme si grunt - máme ideologii maximalizace zisku za každou cenu. Jejím důsledkem je liberální kasino. Do výroby smysluplného/tvorby nových pracovních příležitostí se nevyplácí investovat. Jakýs takýs reálný zisk (po odečtení reálné inflace) může přinést pouze vysoce riziková spekulace. Práce, státní, municipální a korporátní dluhopisy, celá plejáda tradičních instrumentů prostě nefunguje jako multiplikátor. Celá báze, na níž stojí pojišťovnictví, důchodové a jiné konzervativní investiční fondy … je v háji. To žene volné peníze do hazardu, stávají se plynem, co nafukuje stále nové a stále větší investiční bubliny a v procesu jejich řízeného vybuchování, se tyto volné peníze a další majetek stěhuje do rukou grázlů-majitelů kasina.
Právě teď jsou ti, co ještě něco mají k zcizení, lákáni do další bubliny - akciové bubliny. Každý správný, zpitomělý spekulant vstupuje na trh v okamžiku těsně před střihem ovcí. A to je právě teď. Je jen otázkou času, kdy majitelé kasina šlápnou na tu houbu nasáklou investicemi bezmozků a účelu další bubliny bude dosaženo - transfer majetku mnoha do rukou pár insiderů. Je až neuvěřitelné, jak jsou ti kravaťáci spravující cizí úspory/investice debilizovaní. Kolikrát už dostali "přes dršťku" od dot.com bubliny v roce 2001 - a pořád jedou jak naprogramovaní roboti k destrukci úspor svých klientů. Žádné poučení, žádné závěry, vadný software už ze školy. Goldmani zavelí (doporučí) a manšaft pochoduje správným směrem - ovcestřižna.
Jsme těsně před tzv. "double dip", druhým pádem na burze v rámci velké hospodářské krize, tím horším. A za ním čouhá japonská stagnace v řádu desítek let. Chroust Hilsenrath naznačuje, že ekonomika úžeru má na kahánku, že to dál nejde, že nás do konce roku čekají velké věci, protože se situace vymyká kontrole a pomalu už nebude, koho v kasinu stáhnout. Musí se proto přestavět stoly, nová pravidla, karty či žetony, aby to s novou, jinou důvěrou mohlo šlapat na jiném levelu, v jiném převleku, zase dál pod stejným božím managementem.
Jestli si někdo myslí, že dramaticky se rozevírající nůžky mezi výkonem reálné ekonomiky, koupěschopností obyvatelstva, nenažraností korporátních států a zfetovanými finančními trhy létajícími sebevražedně mezi bouřkovými oblaky, povedou k něčemu jinému než krachu na globálních finančních trzích - ať mne kamenuje.
Abstrahujeme-li od zázraku, prozření bohů, i toho operujícího na Zemi, jsou jen dvě cesty: buď reálná ekonomika začne záhy dosahovat růstu alespoň na úrovni růstu finančních trhů (mají náskok), nebo finanční trhy padnou, a to RÁZEM na bídnou úroveň reálné ekonomiky. To první si v prostředí závislosti na kasinu, jeho managementu, filosofii maximalizace zisku hlava-nehlava nedokáži ani představit. To druhé je od Waterloo rutina.
No posuďte sami : máte tiskárnu peněz. Propagandou nacucáte svůj finanční trh cizími penězi. Pak ho položíte. Spousta debilů přijde o kalhoty, co mělo tržní cenu, najednou nemá žádnou nebo srandovní. To cenné je za babku. Dojdete si se stroji, vytisknete si, co potřebujete, a cenné za babku skoupíte, protože nikdo jiný nemá peníze (žijeme v době zadluženosti, kdy se na dluh i spekuluje). Máte-li k ruce ozbrojence, co vám ten majetek za cizí peníze ještě ochrání, je to na uchechtání.
To stádo bude mít jiné problémy: bail-in bank, zvyšování daní, konfiskace ze zákona, kontrola cen i kapitálových toků (to by tomu bylo, aby někdo ze ždímačky vyskočil), bankovní prázdniny, zavření burz, nedostatek všeho způsobený kolapsem systému založeném na dovozu hadrů z Číny, brambor ze Španělska, a ne na lokálních zdrojích, ceny energií a PHM v troubě, a jinak samá pozitiva, skvělé perspektivy a svobody, kolik člověk unese do lochu.
Přiznám se, že jsem již ze všech těch skopičin nahoře unavený, trvá to moc dlouho, déle než v předcházejících depresích. Double-dip v akciích bude zlý, moc zlý, ale za touhle oponou stojí horší zvíře - megabublina státních obligací celého světa spojená s jinou megabublinou derivátů.
Tady končí i moje představivost. Skončí život, jak ho známe.

"Nejlepší je kupovat, když na ulicích teče krev" - lord Rothschild

Únos

7. května 2013 v 11:05
Únos je nezákonné zmocnění se osoby nebo osob zpravidla proti její vůli (řada států vůli nezohledňuje např. u dětí a jedinců s omezenou svéprávností). Zákony často odlišují různé typy únosů, specificky jsou často posuzovány hromadné únosy spočívající v ozbrojeném únosu dopravních prostředků (letadlo, loď, autobus) a únosy dětí.
Únosy mohou mít různé příčiny, z nichž časté jsou:
 • únos dítěte rodičem, který o ně prohrál soudní spor s druhým rodičem, nebo kterému bylo dítě odebráno z péče
 • vzetí rukojmí
 • získání zaměstnanců pro otrockou práci (např. sexuálních otrokyň, tento případ je však ze zmíněné skupiny často vydělován)
 • páchání trestné činnosti na unesené osobě (unesení osoby za účelem jejího sexuálního zneužívání či odebrání a prodeje orgánů)
 • získání výkupného či jako prostředek jiného vydírání
Zajímavé je, že některých událostí jsou plná média a o některých se nedozvíte vůbec.

Co Vám ukáží:
Jsem unesená 10 let, pomozte.

Co Vám neukáží:
Jak to na tom světě chodí - ,,Top secret"

Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!

7. května 2013 v 10:53
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.
V březnu tohoto roku jsem se dozvěděl o vskutku smělém záměru farmaceutické společnosti Baxter prohnat Českou republikou "očkovací kamión" a ve spolupráci s očkovacími centry Avenier a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě FSME-IMMUN. Tato akce mne musela profesionálně zajímat, když porušení právních předpisů ČR a EU při ní hrozilo nejméně v 10 zcela samostatných případech a porušení principů humánní medicíny nejméně ve třech. Nejen tedy z pouhé zvědavosti, vydal jsem se 13. 4. 2013 v Praze na Zličín před obchodní dům IKEA, kde měl být přistaven očkovací kamión. - Byl tam. Čekala mne velmi hezká a inspirativní zážitková sekvence, o jejíž části bych se s vámi rád podělil a v některých momentech ji navázal na díly tohoto seriálu (Kauza očkování - humánní medicína, nebo byznys?) i na teorii.


Celé ZDE:

ČESKEM PROJÍŽDÍ RFID SMRT! ČIPOVACÍ KAMIÓN!!!

USA Terorists !

22. dubna 2013 v 21:31
Teroristé nežijí v pouštích, nejsou přičmoudlí a nenosí AK-47 přehozený přes rameno. Jsou to příslušníci amerických tajných služeb. To oni aktivují teroristické útoky, které mají vliv na obyvatelstvo dané země, kde je třeba změnit mínění lidí. Přestaňme plkat a jdeme na konkrétní případy. Mimochodem byl jsem od hodně lidí "obviněň" že moc čtu konspirační teorie, to jsem nevěděl co to znamená. Po delším zkoumání jsem zjistil, to co vy už víte, že teorie je pouze teorie. A konspirační znamená nějakou konspiraci. Budiž, ale po delším bádání jsem zjistil, že konspirační teorie se používá delší dobu, je to razítko na činy, které se staly a vláda je odmítá vysvětlit občanům. Příklad jeden za všechny: Za druhé světové války neměli ani němečtí vojáci ponětí co se děje ve vyhlazovacích táborech Dachau a Osvětimi, ano i pro němce bylo vyhlazování židů v koncetračních táborech pouze Konspirační teorií. A dokonce manželka Rudolfa Hosse(zabil 2,5 milonů lidí v KT) neměla ponětí, že její manžel kousek za barákem v osvětimi hromadně vraždí lidi cyklonem B, což byl jed na brouky. Bylo otázkou času, než se tato Konspirační teorie stala faktem. A i dnes jsou lidé co to přezevšechny důkazy popřou. Proč ne, je svoboda a vy můžete popírat i přijmout co je vám libo. Ovšem zkuste přijmout fakta a né doměnky...


Celé zde:

Vládce

14. dubna 2013 v 22:41
Josef Mengele a hrůzný program "Vládce"

Jedním z nejlépe střežených tajemství a současně jedním z největších trumfů iluminátů je ultratajný program kontroly myšlení, zvaný "Vládce". Zmíněný program je základním kamenem nového světového řádu. Některými lidmi je označován také jako program "Loutky". Dalším jeho jménem je "Imperial Conditioning", pod nímž se celý program odvíjí. Stručně řečeno, jde o kontrolu myšlení lidí!
Jedinci, kteří byli na "Vládce" naprogramováni, pocházejí z řad tzv. "spáčů". Mají
v sobě uloženy "odpočívající" povely k spáchání atentátů nebo jiných činů, které mohou být kdykoli aktivovány na příkaz vůdců nového světového řádu.


VAROVÁNÍ: Text místy obsahuje psychicky náročné informace
(((zvažte přístup)))

Ilumináti disponují množstvím takových "spáčů". Jde o velmi nebezpečné jedince, čekající pouze na příslušný povel! - Pozn. editora: Do této kategorie spadají i tzv. "šílení střelci", po jejichž "nevysvětlitelném" činu vždy následuje mediální kampaň za zákaz soukromého držení střelných zbraní v USA, které je pro budoucí světovládce stále ještě nevyřešeným problémem. Je jasné, že ne vždy kontrolované otroky "Vládce" je velmi obtížné vypátrat mj. i z toho důvodu, že naprostá
většina lidí o jejich existenci vůbec neví!
Nejvýznamnějším programátorem tohoto tajného projektu byl dr. Josef Mengele, jeden z nejbezohlednějších lidí moderní doby. Bez přehánění si zaslouží titul vynálezceprogramování "Vládce".
Jak jsme již výše viděli, americká tajná služba ve spolupráci s Allenem Dullesem po
válce pod kódovým označením "Operation Paperclip" propašovala do Spojených států
mnoho nacistických vědců i významných režimních funkcionářů. Přestože projekt probíhal
pod nejpřísnějším utajením, byli tito nacisté klidně zasvěceni do psychochemických
experimentů CIA. Stáli na počátku projektu MK-Ultra a zabývali se tam pokusy
s kontrolou myšlení. K projektu MK-Ultra se ještě dostaneme v následujících kapitolách.
Na konci druhé světové války převzala CIA také kontrolu nad dr. Mengelem.78 Byla
pověřena úkolem vytvořit pro veřejnost zdání, že zbytek svého života tráví kdesi v Jižní
Americe. Je sice pravda, že Mengele opravdu pobýval také v Brazílii, Argentině a
Paraguay, ale CIA a další pro ilumináty pracující skupiny záměrně rozšiřovaly mnoho
dezinformací o jeho skutečném životě.
Poté, co se některým pátračům podařilo r. 1985 dostat velmi blízko k Mengelemu,
CIA pustila do světa vymyšlený příběh o nalezení jeho mrtvoly v brazilském Embu.
Dezinformační specialisté iluminátů veřejnosti namluvili, že DNA nalezené mrtvoly
v Embu je shodné s DNA Mengeleho syna Rolfa. Josef Mengele byl úředně mrtev a
pátrání po něm zastaveno.
Pod dohledem Lékařského institutu císaře Viléma v Berlíně provedl Mengele nespočetné
experimenty v oblasti kontroly myšlení na tisících dvojčatech i jiných nevinných
lidech. Na experimentech kontroly myšlení dr. Mengeleho i na dalších pokusech
toho druhu Institutu císaře Viléma se podílely důležité nadace iluminátů.
Jako lékař koncentračního tábora Osvětim měl dr. Mengele příležitost k zneužívání
tisíců nevinných lidí pro své experimenty. Jedním z jeho nejdůležitějších badatelských
úkolů bylo mj. zjistit, kolik bolesti mohou různí lidé vydržet. Konečným cílem byla
možnost "vytvoření" co nejdokonalejšího otroka kontroly myšlení. Příslušné výsledky
experimentů byly sestavovány do zvláštních tabulek tak, aby ilumináti okamžitě věděli,
kolik trýzně (i slasti) je na základě určitého trauma pro daného člověka zapotřebí k jeho
přeměně v myšlenkově kontrolovaného otroka.79
Když se pak světová válka blížila ke konci, byl Mengele skutečným mistrem v mučení,
kterým se lidé stávali poddajnými.80
Dr. Josef Mengele zmizel z Osvětimi v lednu 1945, tedy ještě několik měsíců před
tím, než v Třetí říši vypukl závěrečný chaos. Ilumináti jej bez vyvolání rozruchu dopravili
do Spojených států. Jeho mimořádné znalosti programování lidského mozku,
kterých nabyl při hrůzných experimentech na tisících dětí v koncentračním táboře, najde
o čin "spáče", ale jistě není náhoda, že zdaleka nejčastější jsou takové případy právě ve Spojených státech.
Video:

Spáči (Sleepers)

Krimi / Drama / Thriller
USA, 1996, 147 min

Obsah

Příběh skvostně obsazeného dramatu oscarového režiséra Barryho Levinsona, který v roce 1988 uhranul svět Rain Manem a o devět let později také vynikající satirou Vrtěti psem, začíná v polovině šedesátých let minulého století v newyorské vykřičené čtvrti Clinton, které ale nikdo neřekne jinak než Hell's Kitchen. Právě zde žila skupinka kluků, kamarádů, kteří se rádi poflakovali po ulicích a vymýšleli lotroviny, sice často kolidující se zákonem, ale v podstatě nevinné a dětské. Jednoho dne se jim však hloupý žertík vymknul z rukou a krádež párkařského vozu nakonec skončila nechtěnou smrtí. A v tu chvíli pro chlapce začala noční můra. Dostali se totiž do nápravného ústavu pro mladistvé, jemuž vládli tvrdou a sadistickou rukou dozorci vedení nejkrutějším bachařem Nokesem v podání Kevina Bacona. A ten jim udělal ze života peklo. Peklo, na které se nedá zapomenout. Peklo, jehož doživotní následky jde smazat pouze pomstou. A proto také o mnoho let později dochází mezi bývalými přáteli, nyní s tvářemi Brada Pitta, Rona Eldarda, Jasona Patrica a Billyho Crudupa, k tajné dohodě, jejímž cílem je právě rafinovaná a zničující vendeta.Ve vedlejších rolích adaptace kontroverzního bestselleru Lorenza Carcaterra excelují také Robert De Niro coby duchovní otec Bobby a Dustin Hoffman v úloze právníka, který má poslední šanci překlenout svoji závislost a dát průchod spravedlnosti.(oficiální text distributora)Zajímavost - Lorenzo Carcaterra, který je autorem knižní předlohy, tvrdil, že je příběh inspirovaný jeho vlastním životním příběhem. Když toto tvrzení začaly řešit úřady v New Yorku, zjistilo se, že neexitují žádné záznamy soudních přelíčení, které by se takového případu týkaly.


Ke stažení:
Další neuvěřitelné nechutnosti zde:

Jak to na tom světě chodí ,,Top Secret"
MK_Ultra - Historie ALFA mučení

V lidech narůstá zlo

14. dubna 2013 v 21:23

V lidech začíná narůstat zlo, varuje profesor Keller. A vysvětluje proč

Sociolog Jan Keller nedávno připustil, že při současném stavu společnosti může už příští generace žít ve feudalismu. ParlamentnímListům.cz však objasnil, že by nebylo na místě si pod tímto pojmem představovat rytíře v brnění, tak jak máme zapsáno v paměti z hodin dějepisu. "Jde o analytický termín, který popisuje společnost, ve které je drasticky omezen veřejný sektor a tím pádem k tomu zřízení spěje," vysvětlil Keller mimo jiné.
Celé zde:

Monsanto vs Earth...

13. dubna 2013 v 23:19
Jde o tohle : Firma monsanto což je americký výrobce jedů jako je orange plyn, dále pesticidů, herbicidů a podobně se vrhl na výrobu geneticky upravených plodin. Vyšlechtili třeba kokuřici, do niž implantovali lidský gen ze ženy, která potrácela. Tuto kukuřici pak poslali do Afriky. Tam si tuto kukuřici zaseli. Tamní ženy pak začaly ve velkém potrácet a to i v pokročilém stádiu gravidity.
Teď se jim podařilo vypěstovat plodiny bez semen, takže všichni jsou odkázání na to kupovat je od nich a původní druhy ze semeny se začnou likvidovat. Čímž vznikne hladomor. To přesně navazuje na závěr Římského klubu, jehož cílem je v co nejkratší době zdecimovat 7 miliard lidí na planetě na pouhých 500 milionů, které by mohli snadno ovládat. Navíc je možné do genů těchto rostlin vkládat i další geny jako třeba Altzhaimerovu chorobu apod.
Takže neváhejte a podepište)))One million against Monsanto patents in 36 hours! let's build the biggest petition to stop Monsanto ever. Sign now and tell everyone.

Dear Avaazers,
It's unbelievable, but Monsanto and Co. are at it again. These profit-hungry biotech companies have found a way to gain exclusive control over the seeds of life - the source of our food. They're trying to patent away varieties of our everyday vegetables and fruits like cucumber, broccoli and melons, virtually forcing growers to pay them for seed and risk being sued if they don't.

But we can stop them from buying up Mother Earth. Companies like Monsanto have found loopholes in European law to have exclusive rights over conventional seeds, so we just need to close them shut before they set a dangerous global precedent. And to do that, we need key countries like Germany, France and the Netherlands -- where opposition is already growing -- to call for a vote to stop Monsanto's greedy plans. The Avaaz community has shifted governments before, and we can do it again.

Many farmers and politicians are already against this -- we just need to bring in people power to pressure these countries to keep Monsanto's hands off our food. Sign now and share with everyone to help build the biggest food defense call ever:

http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_earth_rb/?bYPbqbb&v=24018

Once a patent exists in one country, trade agreements and negotiations often push other countries to honour it as well. That's why patents change everything about how our food chain works: for thousands of years, farmers could choose which seeds they'd use without worrying about getting sued for violating intellectual property rights. But now, biotech companies are getting patents on the seeds and then charging farmers exorbitant royalty fees. And farmers can't even save patented seeds for replanting the next season -- Monsanto has sued hundreds of them for practicing the age-old art of seed-saving and plant breeding. Monsanto and Co. claim that patents drive innovation -- but in fact they create a corporate monopoly of our food.

But luckily, the European Patent Office is controlled by 38 member states who, with one vote, can end dangerous patents on food that is bred using conventional methods. Even the European Parliament has issued a statement objecting to these kinds of destructive patents. Now, a massive wave of public outcry could push them to ban the patenting of our everyday food for good.

The situation is dire already -- Monsanto alone owns 36% of all tomato, 32% of sweet pepper and 49% of cauliflower varieties registered in the EU. With a simple regulatory change, we could protect our food, our farmers and our planet from corporate control -- and it's up to us to make it happen:

http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_earth_rb/?bYPbqbb&v=24018

The Avaaz community has never been afraid to stand up to corporate capture of our institutions, from pushing back the Rupert Murdoch mafia, to helping ensure that telecoms keep their hands off our Internet. Now it's time to defend our food supply from this corporate takeover.

With hope and determination,

Jeremy, Michelle, Oli, Dalia, Pascal, Ricken, Diego and the whole Avaaz team

PS - Many Avaaz campaigns are started by members of our community! Start yours now and win on any issue - local, national or global: http://www.avaaz.org/en/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=23917


SOURCES:

Conventionally-bred plants or animals should be exempt from patents, say MEPs (EU Parliament)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120509IPR44733/html/Conventionally-bred-plants-or-animals-should-be-exempt-from-patents-say-MEPs

President of the European Patent Office gives green light for patents on plants and animals (No Patents on Seeds)
http://www.no-patents-on-seeds.org/en/information/background/green-light-for-patents-on-plants-and-animals

Monsanto: All Your Seeds Belong to Us (Mother Jones)
http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/02/scotus-hears-monsanto-soybean-case

Seeds and Patents on Life (World Agriculture Report)
http://www.globalagriculture.org/index.php?id=2156

Structures and developments of the swiss and international seed markets through the a case study on certain vegetables varieties (Berne decleration, Swissaid and others) (German only)
http://www.evb.ch/cm_data/Saatgutmarkt_Juni_2012.pdf

Plant Patentability Questions Deepen In EPO Tomato Patent Case (IP Watch)
http://www.ip-watch.org/2012/06/13/plant-patentability-questions-deepen-in-epo-tomato-patent-case/

Tomato patent back before EPO's Enlarged Board of Appeal (Europolitics)
http://europolitics.eis-vt-prod-web01.cyberadm.net/business-competitiveness/tomato-patent-back-before-epo-s-enlarged-board-of-appeal-art336003-7.html

A hle)) – nová daň je na světě

3. dubna 2013 v 13:54
Tentokrát ložnicová.
Daň z prdu zde:
Daň z daně zde:
Ferenc a Lorenc

Jak se splétá pavučina

3. dubna 2013 v 13:53
Tak jsem se díval před chvilkou na internet a hned mě praštil do oka systém, který NWO používá v Americe a koukám, že už se začal používat i u nás. Je to specifická tvorba zákona, která vyhovuje těmto lidem.
To se utvoří zákon oficiálně kvůli třeba veřenému pořádku a mezi vytváření černých skládek a zvyšováním pokut za ně se kterými každý slušný člověk souhlasí, tak tam nenápadně vmontují - Neuposlechnutí výzvy úřední osoby - což se dá krásně využít proti demonstrujícím, nebo Neoprávněný zábor veřejného prostranství - opět zneužitelné.
Přestupek
dnes
max. pokuta po novele
max. pokuta při opakování
Veřejné pohoršení
5000
10 000
15 000
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
5000
10 000
15 000
Rušení nočního klidu
5000
10 000
15 000
Znečištění veřejného prostranství
20000
20 000
30 000
Neoprávněný zábor veřejného prostranství
50 000
50 000
75 000
Neoprávněné Založení skládky
50 000
50 000
75 000
Samosprávy tak dostanou na jedné straně silnější nástroj pro dohled nad veřejným pořádkem, na druhé straně jim však přibude i práce s evidencí přestupků, které se budou nově zakládat do centrálního registru. Právě z této evidence pak bude recidivista odhalen, i když se dalšího provinění dopustí třeba na druhém konci republiky.
Novela dosud platného zákona o přestupcích z roku 1990 je jen prvním krokem ke kompletně nové úpravě přestupkového práva.
Dobré že??
Video:
Konec svobody
End of Natings
Zřejmě každý ví, že Evropská ústava, která byla před pár lety potopena Francií a Holandskem má nového následníka.
Je jím Lisabonská smlouva, která se nazývá pouze "smlouva" a tváří se jako další nudný dokument
v byrokratickém Bruselu. Za touto smlouvou se však nalézá výrazné omezení našich práv a svobod jako občanů i svobod a práv naší země.

Evropská unie už dávno není jen pomyslným obalem pro suveréní státy, ale samostatným státem, který ruší suverenitu všech členských zemí. Kromě oficiální vlajky a hymny, které byly jako jedny z mála věcí odstraněny z Evropské ústavy,se jedná o kompletní stát a my budeme s nástupem Lisabonské smlouvy pouhá provincie.

End of Natings
Ke stažení:
Vítejte v Novém Světovém pořádku
Svoboda volby
Můžeme se těšit
 
 

Reklama